Uw aandacht voor. inis^suÜ® HEEMSCHUTDAG 1980 43 Om al deze redenen juichen we het ge reed gekomen herstel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam toe, evenals de onderhanden zijnde restauratie van het koninklijk paleis in Den Haag, waarvan de kosten overigens drukken op de be groting van de Rijksgebouwendienst. - v.d.W. Nieuweschans ziet zijn jarenlange po gingen om na te gaan of er genees krachtige zoutoplossingen in het aanwe zige bronwater aanwezig zijn, be kroond. De minister van economische zaken heeft 250.000 beschikbaar ge steld voor het doen van proefboringen. Mocht deze proef met succes worden be kroond, dan wil Nieuweschans een 'bad plaats' worden naar o.m. het Duitse voorbeeld. De stichting 'Vrienden van de Nieuwe Schans' heeft ter gelegenheid van een en ander aan de Rijksmunt te Utrecht op dracht gegeven tot het slaan van een her- denkingsmunt. Er worden van deze munt maximaal 60 stuks in goud gesla gen, maximaal 500 in zilver en maximaal 5000 stukjes in tombak (messing met minder dan 18 pet. zink). Inlichtingen over bestellingen: genoemde stichting, postbus 12, 9693 ZG Nieuweschans. Het provinciaal bestuur van Zuid- Holland heeft de provinciale subsidiere geling monumentenrestauraties inge trokken, met dien verstande dat aanvra gen, ingediend vóór 15 februari jl. nog zullen worden gehonoreerd, mits daar aan het departementale fiat wordt ge hecht. Dit betekent dat o.a. nog wel pro vinciaal subsidie zal worden verleend voor de restauratie van de Boterwaag in Den Haag. Ook hier te lande is een comité ge vormd - zulks op initiatief van de Unes co - beogende o.m. gelden in te zamelen voor restauratiedoeleinden in Venetië. Voorzitter van het comité is dr. ir. Th. P. Tromp; directeur van de werkgroep is de heer G. J. Metzelaar. Tal van nationale comité's hebben reeds gelden ter bes chikking gesteld voor restauraties. Het Nederlandse comité heeft onlangs op dracht gegeven tot de restauratie van het orgel van Gaetano Callido in de San Zac- cariakerk. Belangstellenden kunnen zich wenden tot de Vereniging 'De Poorters van Venetië', Postbus 132, 1850 AC Heiloo. plegen te noemen. Het stemt wel tot grote droefheid. Men kan het bestellen door overmaking van 14,-op postgiro 9933 van Natuurmonumenten, 's Grave-, land. De foto's zijn prachtig, het onder werp maakt echter alleen maar treurig. De stichting De Cruquius heeft een nieuwe bestuursstructuur gekregen. De van ouds bestaande band met het Ko ninklijk Instituut van Ingenieurs is be houden gebleven. 'De Cruquius' was een van de drie gemalen, waarmee omstreeks 1850 de Haarlemmermeer werd droogge malen. Het gebouw staat op de monu mentenlijst. Er wordt een permanente tentoonstelling in het gebouw gehouden. Men kan begunstiger van de stichting worden door een minimumbijdrage van 25,-. Secretaris: ir. W. Wigman, p/a Raadhuis Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. De Vereniging tot behoud van Na tuurmonumenten in Nederland bestaat 75 jaar. Aan dit jubileum zal in de ko mende tijd voor allerlei manifestaties veel aandacht worden besteed. We stel len ons voor in een komend nummer iets uit de geschiedenis van de jubilaressc te schrijven. Maar nu reeds willen wc de aandacht vestigen op de jubileum uitgave: 'Bewaar het land', een fotore portage van Lies Wiegman, gebaseerd op een toespraak die Chief Seattle, India- nenopperhoofd in Noordwest-Ameri- ka, in 1855 hield tot de vertegenwoordi ger van de Amerikaanse regering bij de overdracht van hun land. Zelden hebben we zulke indringende foto's in één bun del bijeen gezien. Elke foto is gebaseerd op een zinsnede uit genoemde rede, en ofschoon meer dan honderd jaar geleden uitgesproken, zou men kunnen spreken van een visionaire geest. Want het land, ons land, is grotendeels verloederd. 'De blanke man, nu nog menend dat hij sterk is, denkt dat hij een god is die de gehele aarde bezit.' De zwart-wit foto's leggen getuigenis af van de vaak onverantwoor delijke wijze, waarop de moderne mens met de natuur, met het landschap is om gesprongen en er nog dagelijks aansla gen op pleegt. Dit foto-boekje getuigt van een grote originaliteit in de benade ring van wat we het milieu-probleem op zaterdag 13 september a.s. in Noord-Oost-Groningcn Houdt u de dag alvast vrij; verdere mededelingen volgen in het juni-nummer!

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1980 | | pagina 12