ALGEMEENE MEDEDEELINGEN VAN DEN BOND HEEMSCHUT ADRES voor secretariaat en maandblad is .Heerengracht 495, Amsterdam C. Tel. 36988 Postgiro 124:326. Bankier: Ned. Middensfandsbank BESTUUR DOEL Art. 1 der Statuten luidt :\De Bond genaamd „Heemschut" stelt zich ten doel het waken voor de schoonheid van Nederland. LEDEN De leden van d'en Bond Heemschut zijn vereenigingen die ieder £en deel der Heemschut- gedachte nastreven. Personen kunnen buitengewoon lid zijn; contributie minstens 'f 5.per jaar. Gemeentebesturen en andere lichamen kunnen donateur- zijn. MAANDBLAD Alle leden, buitengewone leden en donateurs ontvangen het maandblad. Mededeelingen van de leden omtrent zaken, Heemschut betreffende, zijn steeds welkom aan het secretariaat. BIBLIOTHEEK Aan het secretariaat is een leestafel met vrijwel alle Nederlandsche en buitenlandsche Heem- schutbladen';' de bibliotheek bevat de complete jaargangen en velerlei Heemschutliteratuur. COMMISSIE DE WEG IN HET LANDSCHAP, W. I. L. Secretaris H. CLEYNDERT Aznj Westeinde 122^ Voorburg. COMMISSIE STAD EN DORP Secretaris G. SCHOLTEN, Van Soutelandelaan 23, 's Gravenhage. Dr J. A. Bierens dé Haan Voorzitter Amsterdam Dr Ir W. C. Klein 's-Gravenhage A. A. Kok Secretaris Amsterdam Mr F. J. VAN Lanschot 's Hertogenbosch J. R. KONING Penningmeester Amsterdam N. Ottema Leeuwarden Mr P. G. van Tienhoven*) Amsterdam C. W. Royaards Schoorl H. CLEYNDERT Azn s) Voorburg Jhr Mr F. L. J. VAN RlJCKEVORSEL Maastricht W. VOORBEYTEL CANNENBURG Amsterdam Jr G. A. OVERDIJKINK Bilthoven Dr M. D. OZINGA Voorburg W. H. SCHUKKING 's Gravenhage Mr S. P. Baron Bentinck Abcoude J. L- Tadema Haarlem Edo Bergsma Arnhem J. J. Talsma Oosterbeek Mr Dr E. J. Beumer Utrecht J. Trouw Abcoude A. G M. Boost 's Gravenhage J W. Verdenius - Hattem S. J. Bouma Arnhem H. B. "E. Warnaars' Overveen Ir Wouter Cool 's Gravenhage Mr W C, Wendelaar Amstelveen Mr A. LE COSQUINO DE BUSSY Amsterdam Mr Westerman Holstijn Amsterdam JhrMrP. J. H. M. VAN DER DOESDE WlLLEBOIS Amsterdam M. WlEGERSMA Drachten Ir J. F. VAN HOYTEMA Scheveningen De zeven eerstgenoemden vormen het Dageiijksch Bestuur

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1944 | | pagina 15