INHOUD VAN DEN ÉÉN- EN TWEE- EN TWINTIGSTE JAARGANG Bladz. De Algemeene Vergadering37 33ste Jaarvergadering van den Bond Heemschut53 Verslag der Commissie W. I. L64 Eindverslag der Commissie „Het Dorp"63 Wat Heemschut's aandacht had1. 13, 25, 61 Uit Heemschut's Ledenkring10, 21 Nieuwe leden -9; 23, 35, 47. 71 Boekbespreking35, 47 Heemschutserie11, 24, 36, 48 Oud Amsterdam (adres)3 Rioleering Zuiderzeesteden (adres)-14 Aanbieding Maandblad23 'Correspondent47 AliNGS, H. W., Nederlandsche Gevelsteenen15 VAN BAARSEL, P., Uit de historie van een Artzenijhoff 33 BlERENS DE Haan, Dr J. A., Bevrijd!49 Openingswoord ter Algemeene Vergadering 51 BOSMAN, J. P., De commissie „Stad en Dorp" 46 Heemschut en de Jeugd69 BROER, A. L., Langs de Vecht -16 HEKKER, R C., Mortel en Voegwerk42 Utrechts oude stadsschoon57 KOK, A. A., Tot de Leden I38 Tot de Leden II55 Ontsieringen41 KOK, IJSBRAND, Het huis „Osnabrugge' in eere hersteld 27 M. M. Oud en Nieuw (Blokzijl)26 VISSER, C., „Hendnck de Keyser" werkt voort. 4 De laatst overgebleven woonhuisgevel van Hendrick de Keyser20 WlLKENS, F., De Boerenwagen eens een pronkjuweel 6 V Den lfden wordt verzocht de contributie voor het jaar 1945 te willen storten op Postgirorekening van den Bond Heemschut No 124326 of op de Bankrekening bij de Ned. Middenstandsbank tn Amsterdam.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1944 | | pagina 14