69 HEEMSCHUT EN DE JEUGD Reeds lang geleden werd het belang ingezien van heemkunde- onderrichtaan de jeugd; bij den zesden Monumentendag te Gro ningen werd door«Dr G. BROUWER een voordracht gehouden over dit onder werp, waarvan het gevolg was de oprichting van de „Commissie voor Heem kunde". Spreker gaf in zijn rede verschillende wegen aan, waarlangs de jeugd in haar opeenvolgende leef tijden bénaderd kon wor den verder wees hij op de groote en moeilijke taak, die door de ouders en on derwijzers op zich geno men diende te worden, wilde het heemkunde- onderricht eenig resultaat hebben. Menverwondere zich niet over het onder scheid: heemschut-heem kunde. De Bond Heem schut heeft wel ten doel de bescherming der schoon heid van Nederland, doch niet het onderricht in de kennis, welke noodig is voor een daadwerkelijke beschutting van cultuur- en natuurschoon. Dit werk v dient door andere organi saties ter hand genomen te worden; welke, zullen wij hierna zien. Een der middelen lot leering van jeugd en ouderen is de tentoonstelling; wij herinneren in dit verband aan de tentoonstelling „Waar Wij Wonen' die in 1939~ te 's-Gravenhage op initiatief van de Commissie voor Heemkunde gehouden werd en vele duizenden trok. Een ander middel is het verstrekken van goede litteratuur; tijdschriftopstellen, bcochures, en boeken. De Heemschutserie is een uitnemend middel voor de onderwijzers, zich de stof eigen te maken. Een derde middel, het beste nog steeds, is het onderricht aan de hand van levende voorbeelden. Hierover nu willen wij het thans hebben. Het heemkundewerk onder de jeugd zal van vele kanten aangepakt moeten worden, indien resultaten verkregen willen worden. In de eerste plaats denken wij aan de scholen, in het bijzonder aan de kweekscholen, de opleidingsinstituten voor de onderwijzers. Een leeraar of onderwijzer kan zijn leerlingen veel doen opmerken, waar zij anders aan voorbij loopenhij kan zijn lessen verduidelijken door kleine en groote excursies door stad en land, door de leerlingen teekeningen en opstellen Foto Mevr. J. E. de Haas De verwaarloosde kerk te Middelbeers (N.-Br.) werd door de jeugd als speelterrein gebruikt.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1944 | | pagina 10