56 te doen, al verleent hij maar medewerking door een wakend oog te houden in de plaats zijner inwoning en omgeving van wat daar gaat gebeuren, opdat Heemschut niet bericht krijgt wanneer het te laat is en het kwaad niet meer te keeren is. Gaan we thans de verschillende groepen na, eerst het Dagelijksch Bestuur. Daar van vormen voorzitter en secretaris de kern. Zij komen steeds eens per week bijeen en houden in de tusschenliggende dagen verband. De overdadige hoeveel heid werk, welke de secretaris zich sedert vele jaren zag toebedeeld, kan thans voor een zoo groot mogelijk deel worden overgedaan aan den bezoldigden ambtenaar, die aanvang 1944 in dienst van den Bond Heemschut trad en den titel van „admini strateur" verkreeg. De overige leden van het Dagelijksch Bestuur wonen eens per maand de vergaderingen bij en nemen dan veelal opdrachten mede, omdat zij niet alleen bestuurslid zijn maar tevens vertegenwoordigers van belangrijke vereenigingen of andere organisatiën wier arbeidsveld met dat van Heemschut verband houdt en ook door het beroep dat zij uitoefenen en waarin zij vakkundig zijn. Zij allen krijgen daardoor, wanneer er vraagstukken binnenkomen of ontstaan, iets te doen. De leden van het Algemeen Bestuur doen behoudens enkelen niet veel voor den Bond Heemschut, maar kunnen dat niet helpen, doordat hun daartoe tot nu slechts weinig kans gegeven werd. Enkele keeren per jaar door den moeilijken tijd nu wel wat weinig komt het Algemeen Bestuur bijeen om belangrijke vraagstukken te behandelen. Dat geschiedt veelal in een van de fraaie kamers van het van Brienenhuis te Amsterdam, waar dan de Vereeniging Hendrick de Keyser als eigenaresse gastvrijheid verleent. Dan werd steeds een vakkundige gevraagd het vraagstuk in te leiden. Zoo hield, toen het vraagstuk aan de orde was van grachtvervuiling als oorzaak van demping, de Directeur van de stadsreiniging te Hilversum een inleiding over rioleering, watervervuiling, zuiveringsinrichting en wat daarmede verband hield. Zoo hield inzake den strijd tegen ontsierende reclame de Directeur van het Amsterdamsche Bouw- en Woningtoezicht een inleiding over dit vraagstuk, dat te Amsterdam het verst gevorderd was. Deze bijeenkomsten in besloten kring, soms met enkele genoodigden, verruimden den blik op bepaalde vraagstukken bij de bestuursleden. Maar het Algemeen Bestuur kan meer doen. •De bestuursleden zijn over het land verspreid. Zij kunnen den schakel vormen met de opvolgende groep, de leden, de vereenigingen die bij den Bond Heemschut zijn aangesloten door als afgevaardigde van den Bond Heemschut de jaarvergade ringen dier vereenigingen bij te wonen, daartoe uitgenoodigd na overleg met deze vereenigingen. De ervaring heeft geleerd dat dit op prijs gesteld wordt en den band heel houdt. Zij kunnen het Bestuur vertegenwoordigen bij officieele gelegen heden in hun gewest, waarvoor de leden van het Dagelijksch Bestuur niet steeds gelegenheid hebben, terwijl dat toch zoo nuttig is en ook beleefd tegenover de Over heidsinstellingen die veelal iets bijdragen aan Heemschut. Daardoor zullen wij den goeden naam van den Bond Heemschut naar buiten uitdragen; dat zal het werk en de bekendheid ten goede komen. Dan dienen nieuw te benoemen Bestuurs leden zoo veel mogelijk vertegenwoordigers te zijn van belangrijke organisaties, wier samenwerking met Heemschut noodig is. Volgende keer over de medewerking en tewerkstelling van de leden. De Secretaris A. A. KOK.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1944 | | pagina 9