55 voor. de geheele Provincie. Inmiddels zijn weder wegslooten gedempt in enkele Noord-Hollandsche plaatsen; hierdoor werd de schoonheid blijvend geschaad. Het gebrek aan berichtgevers maakte, dat Heemschut, noch andere Vereenigingen hier iets van afwisten. Houtgewas. Wederom vielen vele boomen en andere houtgewassen ten prooi aan den tijd. In verheugende tegenstelling hiermede is de oproep van de Gemeente Enschedé aan de landelijke bevolking, om den houtaanwas te sparen. Heemschutserie. Omdat de Bond Heemschut in dezen tijd slechts weinig daad werkelijk kon uitrichten, is aan de Heemschutserie veel aandacht besteed. Deze is thans overal in den lande bekenddit jaar zal waarschijnlijk nog deel 50 verschijnen. Met de herdrukken medegerekend, zullen dan ongeveer 250.000 boekjes onder het Nederlandsche volk gebracht zijn. Wel een bewijs, welk een gemis op dit gebied bestond, en hoe hierin voorzien wordt. Voor den Bond Heemschut zijn de boekjes uitnemende propagandisten, die hun werk naar verwachting verrichten. Algemeen. Wanneer wij overzien, wat door den Bond Heemschut tijdens de vier moeilijke oorlogsjaren, en vooral in het laatste jaar, is verricht, mag een woord van tevredenheid niet ontbreken. Veel werd vernield, waartegen niets te doen was, wat tot droefheid stemde. Maar daartegenover staat, dat een vooruitziende geest, steunend op ervaring en zin voor schoonheid, veel heeft kunnen voorbereiden, wat na den afloop van dezen noodlottigen tijd vruchten zal dragen. Door den Bond Heemschut wordt de blik gericht op de toekomst. Amsterdam, Augustus 1944 De Secretaris A. A. KOK TOT DE LEDEN. II 2. De werkwijze van den Bond Heemschut. Nu eenige jaren geleden de Bond Heemschut een tweede periode inging wegens het afloopen van de 29 jaren waarvoor volgens de statuten de Vereeniging ge sticht was, de statuten herzien en verlengd werden, weder voor 29 jaar, nu de Bond Heemschut sedert 1911, dus ruim 33 jaar bestaat, nu de oorlog een stilstand heeft gebracht in het daadwerkelijk optreden inzake het behoud der schoonheid, nu zal de Bond Heemschut zich moeten voorbereiden op een nieuwen tijd, waarin de Vereeniging een plaats zal dienen in te nemen. Daarvoor zal het niet noodig zijn een nieuw werkprogramma samen te stellen, maar wel zich te beramen op de werkwijze. Tevoren werd het werk verricht door een kleine groep uit het Dagelijksch Bestuur, het Algemeen Bestuur en de Commissiën. Zij deden verdienstelijk werk. Enkelen gaven er een deel van hun werkdag, zelfs een deel van hun leven aan. Maar de tijden veranderen. De genoemde groep moet op haar post blijven, bij elke gelegenheid welke zich voordoet worden aangevuld met jonge krachten, opdat niet alleen bejaarde menschen de leiding hebben of 't werk doen. Maar er moet iets bij komen. Om krachten te ontplooien moeten alle beschikbare krachten tewerk gesteld worden. Ieder die in den Bond Heemschut een functie bekleedt of die er (buitengewoon) lid van is, moet een kans gegeven worden iets te doen en mede werking te verleenen. Ja, het moet zelfs andersom zijn: wie zich aanmeldt als lid moet tevens de ongeschreven verbintenis aanvaarden iets voor den Bond Heemschut

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1944 | | pagina 8