No 9/10 uccxyrcpuT tnr 1944 21e JRG. OJuOVlUV>OU. 1 SEPT./OCT. MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT B E V R IJ D! „Bevrijd"dat is de groote en blijde boodschap sinds het verschijnen van het vorige nummer van ons Maandblad, bevrijd van de verschrikkingen van den oorlog, die bij ons als bij de andere oorlogvoerenden de prachtigste cultuur monumenten tot vormlooze puinhoopen en sombere ruïnes neerhaalde, bevrijd van de overheersching door een vijandige misdadigersbende, bevrijd van den angst en vrees om ons dierbaarst bezit en ons persoonlijk leven. Als vrije merischen in een vrij land kunnen wij weer onze vaderlandsche lucht inademen, ons vermeien in de heerlijkheid van ons vaderlandsch landschap, onzen geest weer verkwikken aan wat behouden bleef aan cultuurmonumenten van vaderlandschen stempel. En, wederom baas in eigen huis, zetten wij, bevrijd van allen dwang, met groote vreugde weer boven aan ons blad den naam van onze hooge Beschermvrouwe, H. M. onze, thans meer dan ooit geëerbiedigde en geliefde Koningin, wat de overweldigers ons in October 1941 verboden verder te doen! Toen ik bij mijn openingswoord van de laatste Algemeene Vergadering op 1 September j.1. te Leiden gehouden (zie volgende pag.) zeide, dat ik een sprong, wilds maken over wat de eerstvolgende maanden ons misschien nog brengen zouden, hadden noch mijn toehoorders, noch ik, er eenige voorstelling van, hoe erg die maanden voor ons vaderland worden zouden. Laat ik op dit oogenblik niet in détails mogen treden over de rampen, waarvan de omvang ons nog maar ten deele bekend is. Laten wij op dit oogenblik slechts vooruit mogen zien, en ons voornemen er met alle krachten naar te streven, verloren schoonheid door nieuwe schoonheid te vervangen, en, bevrijd ook van alle pessimisme over wat de toe komst ons misschien nog brengen moge, met hernieuwde vitaliteit trachten de geslagen wonden te doen genezen en hun lidteekens te doen verdwijnen. Dit blad was in correctie gereed, toen de Septembergebeurtenissen en hun gevolgen verderen afdruk en verzending onmogelijk maakten. Vandaar het anachronisme, dat de bevrijding doet aankondigen in een blad, dat het dagstempel van September 1944 draagt. J. A. Bierens de Haan, Voorzitter Bond Heemschut. BESCHERMVROUWE H. M. DE KONINGIN

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1944 | | pagina 2