ALGEMEENE MEDEDEELINGEN VAN DEN BOND HEEMSCHUT ADRES voor secretariaat en maandblad is Heerengracht 495, Amsterdam C. Tel. 36988 Postgiro 124326. Bankier: Ned. Middenstandsbank BESTUUR DOEL Art. 1 der Statuten luidt: De Bond genaamd „Heemschut" stelt zich ten doel het waken voor de schoonheid van Nederland. LEDEN De leden van den Bond Heemschut zijn vereenigingen die ieder een deel der Heemschut gedachte nastreven. Personen kunnen buitengewoon lid zijn; contributie minstens f5.— per jaar. Gemeentebesturen en andere lichamen kunnen donateur zijn. MAANDBLAD Alle leden, buitengewone leden en donateurs ontvangen het maandblad. Mededeelingen van de leden omtrent zaken, Heemschut betreffende, zijn steeds welkom aan het secretariaat. BIBLIOTHEEK Aan het secretariaat is een leestafel met vrijwel alle Nederlandsche en buitenlandsche Heem schutbladen; de bibliotheek bevat de complete jaargangen en velerlei Heemschutliteratuur. COMMISSIE DE WEG IN HET LANDSCHAP, W. I. L. Secretaris H. CLEYNDERT Azn, Westeinde 122, Voorburg. COMMISSIE STAD EN DORP Secretaris G. SCHOLTEN, Prins Hendrikplein 18, 's Gravenhage. Dr J. A. BlERENS DE Haan Voorzitter Amsterdam Dr Ir W. C. Klein 's-Gravenhage A. A. Kok Secretaris Amsterdam Mr F. J. VAN Lanschot 's Hertogenbosch J. R. KONING Penningmeester Amsterdam N. Ottema Leeuwarden Mr P. G. van Tienhoven*) Amsterdam C. W. Royaards Wijk bij Duurstede H. CLEYNDERT Azn*) Voorburg Jhr Mr F. L. J. VAN RlJCKEVORSEL Maastricht W. VOORBEYTEL CANNENBURG Amsterdam W. H. SCHUKKING 's Gravenhage Dr M. D. OZINGA Voorburg J. L. Tadema Haarlem Mr S. P. Baron Bentinck Abcoude J. J. Talsma Oosterbeek Edo Bergsma Arnhem W. Verdenius Hattem Mr Dr E. Beumer Utrecht H. B. E. Warnaars Overveen Ir Wouter Cool 's Gravenhage Mr W. C. 'Wendelaar Amstelveen Mr A. LE COSQUINO DE BUSSY Amsterdam Mr J. Westerman Holstijn Amsterdam ]hr Mr J. VAN DER DOES DE WlLLEBOIS Amsterdam M. WlEGERSMA Drachten A. A. G. van Erven Dorens Arnhem De zeven eerstgenoemden vormen het Dagehjksch Bestuur

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2018 | 1944 | | pagina 15