FLEVOLAND NOORD-HOLLAND Grote en minder grote successen Bijzondere gevallen was de weg ook bedoeld voor de vestiging van buitenplaatsen. Hiervoor zijn langs de weg 24 vakken van elk 100 roede (376 meter) aangelegd, van elkaar gescheiden door dwarspaden, 'sorties' geheten. De Commissie Utrecht schreef in het najaar van 2011 met medewerking van de provincie een prijsvraag uit voor de invulling van één van deze vakken. Er waren 27 inzen dingen en op 9 februari 2012 werden drie winnaars bekend gemaakt. De commissie Utrecht heeft zich, in samenwerking met Oud- Utrecht en het Cuypersgenootschap ingezet voor het behoud van het Rietveldcollege in het Utrechtse Tuindorp. Deze mid delbare school uit de jaren zestig zal volgens plannen van de gemeente plaats moeten maken voor woningen. Samen met andere erfgoedstichtingen heeft Heemschut bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan en de afwijzing om het pand als gemeentelijk monument aan te wij zen. Een uitspraak wordt medio 2013 verwacht. gekweekt door de krachtige ondersteuning van de protesten en het wijzen op de waarden van het Belvedere-gebied Noordoost polder en het beschermde dorpsgezicht van Urk. Er is sprake van een klein succes, want de bouw van de zeven turbines die het dichtst bij Urk zouden staan, is komen te vervallen. Die good will kweekte de commissie eerder door de reddings actie voor de voormalige lichtwachterswoning op Oud Krag- genburg. Mede door de bemoeienis van de PC werd de negen- tiende-eeuwse lichtopstand van de ondergang gered en viert nu triomfen midden in Noordoostpolder. Succesvol is eveneens de bemoeienis van Heemschut met het vroegere werkeiland Lelystad. Dankzij de voortdurende beïn vloeding door de PC lukt het de planontwikkeling te beïnvloe den en dit uit de jaren vijftig stammende stukje Oostelijk Fle voland met een deel van de oorspronkelijke bebouwing (en nog een enkele oorspronkelijke bewoner) grotendeels in originele staat te behouden. Heemschut Flevoland zette zich in 2012 ook in voor het behoud van de werfMetz op Urk. Heemschut Flevoland is in vrijwel alle gemeenten van de pro vincie actief geweest. In de gemeente Dronten heeft Heem schut zich ingezet voor de herbestemming van de Pioniersba rak. De barak is gesloopt en in delen opgeslagen met het oog op een eventuele herbestemming. Voorts heeft de commissie in Dronten geadviseerd over het behoud van de glaskunstra- men van Alfred van Werven in het Kerkcentrum De Voorhof in Biddinghuizen. Proactieve hulp werd aangeboden bij het samenstellen van een Flevolandse Wederopbouwlijst. In samenwerking met Nieuw Land en het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland werd een voorlopige wederopbouwlijst gemaakt. In strikte zin hoort het gevecht tegen een mega windmolenpark bij Urk niet tot de grote successen. Zeker nu duidelijk is dat het ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven dat de molens er toch komen. Heemschut heeft op Urk veel good will Van de tientallen objecten die de commissie Noord-Holland in de gaten houdt springen er enkele bijzonder in het oog en wel om uiteenlopende redenen. Dat zijn de Sint-Jan te Uit hoorn, de voormalige KRO-Studio te Hilversum en het land goed Elswoutshoek in Bloemendaal. Het eerste object, een vroeg voorbeeld van neoromaanse kerkbouw, werd in mei zelfs landelijk nieuws. De gemeente Uithoorn liet een winkelcen trum en woningen evacueren, omdat de parochie de termijn om maatregelen tegen verder verval te nemen had laten ver strijken. Inmiddels hebben burgemeester en wethouders van Uithoorn het standpunt van onder meer de commissie Noord- Holland gevolgd en de sloopvergunning voor dit gemeentelijk monument geweigerd. De KRO-Studio in Hilversum bestaat uit twee delen. Het oudste stuk is rijksmonument en voor het Hilversum de KRO studio weldra zowel rijks- als gemeentelijk monument? HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012 9

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 9