SSEDEErtl DRENTHE Centrumplan Zuidlaren OVERIJSSEL Badhuis, melkfabriek en molen en windmolens dom van de gemeente en enkele kerken; andere delen zijn in het bezit van agrariërs. Het gebied is toegankelijke voor wande laars. Waar de dijk absoluut niet tegen bestand is, is het zware landbouwverkeer. Het verzakken, vergraven en afkalven, zet echter sluipenderwijs door. Deze problemen kwamen Heem schut Fryslan ter ore. Door enkele bestuursleden is zowel met de gemeente als met de lokale historische werkgroep contact gezocht. Gezamenlijk doel is om zo veel als mogelijk de dijk voor de toekomst te behouden en te beschermen als cultuur historisch (gemeentelijk) monument. Heemschut Fryslan heeft hierover een brief geschreven aan het College van de gemeente Südwest-Fryslan om aandacht te vragen voor de Halsband. Ook is er een inspraakreactie op de gemeentelijke Erfgoednota verstuurd. De inspraak leidde tot extra aandacht bij de raad voor de mogelijke aanwijzing tot gemeentelijk monument. Verder heeft Heemschut bezwaar gemaakt tegen het provinciale ontwerpplan om in een ruim gebied rondom de Halsband een grootschalig windmolenpark aan te leggen. Veel tijd is gestoken in hulp bij de projectaanvraag bij Plat telandsprojecten, voor cultuurhistorisch en archeologisch onderzoek, publiciteit en educatie (een documentaire) en meer wandelmogelijkheden. De uitslag van de aanvraag is nog niet bekend, maar de verwachting is positief. De Brink van Zuidlaren tegenwoordig. Heemschut Drenthe was intensief betrokken bij het verzet tegen de centrumplannen in het dorp Zuidlaren. Alle plannen liggen binnen het beschermd dorpsgezicht. In 2009 maakte de gemeente Tynaarlo een ontwerp voor herinrichting van de Grote Brink. Het ging vooral om de verharding die deel is van een oude handelsroute. Het ontwerp maakte van de brink een parkeerterrein met diverse versieringen. Naar aanleiding van de zienswijze van Heemschut en het verzet vanuit de bevolking, werd het ontwerp teruggetrokken en ging de herinrichting deel uitmaken van de ingrijpende centrumplannen voor het dorp. In opdracht van de gemeente heeft een stedenbouwkundig bureau een Stedenbouwkundig kader Centrum Zuidlaren opge steld, dat door de gemeenteraad werd afgestemd. Individuele projectontwikkelaars proberen nu hun eigen plannen te ont wikkelen. Voor de locatie Prins Bernhardhallen is in 2012 een omvangrijk ontwerp voor winkels, appartementen en woningen gepresenteerd. Op dit ontwerp hebben Heemschut en anderen gereageerd. Sindsdien is het stil rond de projecten. In december 2012 heeft de gemeente een klankbordgroep ingesteld waaraan Heemschut deelneemt. Het eerste onder werp dat aan de orde zal komen is een nieuw voorstel tot herin richting van de Brink. Een ontwerp dat dus weer losgekoppeld is van de overige projecten. \n CD Heemschut heeft zich enorm ingezet voor behoud van het historische badhuis in Hengelo. Heemschut Overijssel heeft zich in het verslagjaar volop inge zet voor behoud van het architectonisch gezien zeer waarde volle badhuis aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo en protes teerde tegen de sloopvergunning. De gemeente Staphorst wil de verpauperde melkfabriek 'Ons Belang' in het beschermde dorpsgezicht De Streek slopen en 26 woningen bouwen. Dankzij onze inzet is een aanvaardbaar compromis tot stand gekomen. Er zal een nieuwe steeg met passende nieuwbouw worden gebouwd. In volume en gevelor nament zal aan Ons Belang worden gerefereerd. De commissie heeft zich voorts met succes verzet tegen sloop van de molen Fakkert in Hoonhorst. Inmiddels is de molen op de monumentenlijst geplaatst, gerestaureerd en begin 2012 wederom in bedrijf gesteld. De Brink van Zuidlaren op een oude ansicht HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012 7

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 7