Jaarverslag 2012 Ton Koot penning Erespeld Erfgoedstem Erfgoedprijs Wiki loves Monuments en prijzen Heemschut internationaal Eeuwfeest-activiteiten wing binnen de vereniging. Dit heeft onder andere gere sulteerd in bijeenkomsten in Amersfoort en Breda, waarbij bestuur en vrijwilligers met elkaar hebben gesproken naar aanleiding van een opgestelde discussienota. In de najaars vergaderingvan het Algemeen Bestuur is besloten dit proces te staken en een andere invalshoek te kiezen. Eind 2012 zijn er twee werkgroepen geïnstalleerd die zich buigen over de toekomst van de vereniging, die zullen uitmonden in voorstel len ten aanzien van het nieuwe beleidsplan. In de werkgroep Verbetering hebben zitting de heren Timmermans (voorzit ter), Ybema, Vos, Kuipers, Loeff en mevrouw Ten Cate. De werkgroep PR staat onder voorzitterschap van de heer Goos- sen en heeft als leden mevrouw Van den Dries, de heren Le Gras en Loeff. Op 2 februari werd in Houthem Sint-Gerlach de Ton Kootpen- ning uitgereikt aan de heer Camille Oostwegel, vanwege zijn verdiensten in Limburg met betrekking tot de restauratie en herbestemming van een aantal grote monumentale complexen. Erespelden werden uitgereikt aan de volgende Heemschut leden: de heer Willem Heijbroek (Commissie Zeeland), Bestuur en redactie tijdschrift, de heer Rob Lureman (Commissie Gel derland) en mevrouw Gay Lee Oen (Commissie Amsterdam). FIM De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) vervult sinds haar oprichting in 2010 een belangrijke taak in de landelijke belangenbehartiging. De federatie telt inmiddels 45 institutio nele leden. Naast andere koepels, zoals de Federatie Grote Monumentengemeenten, komt FIM op voor de collectieve belangen van het particuliere monumentenveld. Het secreta riaat van FIM is ondergebracht bij Heemschut, directeur Karei Loeff is secretaris van de vereniging. Meer informatie: www. fimnederland.nl Met een jaarlijkse financiële bijdrage ondersteunt Heemschut wekelijks de digitale nieuwsbrief de Erfgoedstem. Een groot aantal belangstellenden volgt het nieuws intussen ook via Twit- ter. De Erfgoedstem is te ontvangen door aanmelding op www. erfgoedstem.nl Op 7 december werd voor de derde keer de BNG-Erfgoedprijs bekend gemaakt. Door het slechte weer moest de uitreiking op locatie in de gemeente Westerveld worden afgeblazen. De prijs is bedoeld voor gemeenten die hun cultureel erfgoed zorgvul dig beheren en daaruit een opvallend economisch en cultureel rendement weten te halen. Winnaar in 2012 is de gemeente Schiedam. De jury bestond uit Arno Brok (voorzitter), Liesbeth van der Pol, Jan van der Voorde, Paul Spies, Andries Polsteen en Heemschut-directeur Karei Loeff. Wiki loves Monuments is een fotowedstrijd om de zichtbaar heid van rijksmonumenten te vergroten door meer foto's vrij van rechten digitaal beschikbaar te krijgen. Heemschut onder steunt dit initiatief met het aanbieden van een aantal prijzen en publiciteit. Op 9 november werden in Utrecht aan de winnaars in aanwezigheid van directeur Karei Loeff de prijzen uitgereikt. Er werden meer complimenten uitgedeeld in de erfgoedsector. Directeur Karei Loeff was in 2012 tevens jurylid van de Bank- Giro Loterij Molenprijs. Beleidsmedewerker Mathijs Witte was jurylid bij de toekenning van de Juichwilg van Landschapsbe heer Nederland. Van 30 mei tot en met 2 juni vond in Lissabon het Europa Nos- tra Heritage Congres plaats. Heemschut is founding father van Europa Nostra en is vertegenwoordigd in de Council van deze Europese belangenorganisatie voor erfgoed. De heer Mare van Ravels werd in de Council opgevolgd door de heer Evert de longh. Hierdoor is de betrokkenheid van Heemschut bij het Europees erfgoedbeleid gegarandeerd. Het Eeuwfeest van Heemschut werd formeel op 2 februari afgesloten. Een tweetal projecten vergde wat meer tijd en werd later in het jaar opgeleverd en feestelijk onthuld. Het betrof fen de restauratie van een transformatorgebouwtje in Groede (Zeeuws-Vlaanderen) en de herplaatsing van een gebrandschil derd raam in het Concertgebouw in Amsterdam. Het transfor matorgebouwtje werd gerestaureerd dank zij de inzet en fond senwerving van de Commissie Zeeland van Heemschut. Op 25 oktober vond de feestelijke onthulling plaats door de heer Sjoerd Heijning, gedeputeerde van de provincie Zeeland. Op 17 december vond in het Amsterdamse Concertgebouw de ont hulling plaats van het gedenkraam Polyhymnia. Het gebrand schilderde raam werd in 1954 vervaardigd door het echtpaar Schilt-Geesink en in de jaren '70 van de 20ste eeuw verwijderd uit de foyer. Dankzij bijdragen van diverse fondsen en de leden van Heemschut kon het raam nu worden herplaatst in het trap penhuis van het Concertgebouw. 4 HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 4