Vereniging Heemschut werd opgericht in 1911 en is daarmee de oudste particuliere vereniging voor behoud en bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. Per ultimo december 2012 telde de vereniging 5.629 leden. Het aantal opzeggingen bedroeg in het verslagjaar 550 tegenover 124 nieuwe leden. Dit betekent een daling van 426 leden ten opzichte van het jaar 2011. De teruggang is te wijten aan overlijden en ouderdom (267 leden), het verwijderen uit het adressenbestand van wanbetalers en ook de financiële crisis gaat hier parten spelen. Vrijwilligers Landelijk bureau en personeel Bestuur Financiën Beleidsplan Bestuurlijke vernieuwing Heemschut is een vrijwilligersorganisatie. Ruim 150 vrijwil ligers in twaalf provinciale commissies en een commissie Amsterdam zijn actief op het gebied van bedreigd gebouwd en aangelegd erfgoed. Zij komen in actie als cultuurhistorisch waardevolle gebouwen worden gesloopt, landschappen wor den aangetast of nieuwbouwplannen niet passen in hun omge ving. Heemschut wil steeds meer proactief gaan werken. Dat betekent dat er wordt ingesproken bij het opstellen van streek- en bestemmingsplannen en dat gemeenten worden benaderd om zelf een goed monumentenbeleid op te zetten. Een over zicht van deze activiteiten per gemeente vindt u op de website www.heemschut.nl De vrijwilligers worden ondersteund door een klein, profes sioneel bureau. Dit is gevestigd in het Korenmetershuis te Amsterdam. Het landelijk bureau ondersteunt de vrijwilligers met hun expertises op verschillende terreinen, er worden initi atieven ontplooit en uitgewerkt, vergaderingen en bijeenkom sten georganiseerd. Bovendien verzorgt het bureau de plaat singvan dossiers op de website. De directeur draagt, in overleg met en onder medeverantwoording van het bestuur, zorg voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van het beleid. Samenwerking met andere organisaties, het deelnemen aan nieuwe initiatieven en het ontplooien van eigen activiteiten vor men daarbij speerpunten. Op 1 mei trok de Stichting Open Monumentendag bij Heem schut in het Korenmetershuis. Hiervoor werd een deel van het interieur van het pand opgeknapt. De Heemschut-medewer kers verhuisden naar de eerste etage. Op de bel-etage is de bibliotheek tegenwoordig in gebruik als gezamenlijke spreek- en vergaderkamer. Een nieuwe server en PC's werden aange schaft. De renovatie en aanschaf waren mogelijk dankzij een bijdrage uit het Henk en Henk-fonds, een speciaal fonds op naam waarvan jaarlijks een bedrag ten gunste komt van pro jecten voor de vereniging. In het verslagjaar is er één stagiair werkzaam geweest. Tim Bakker heeft in het kader van zijn studie een enquête uitge voerd. Hierin werd de kennis, belangstelling en interesse van de Heemschut vrijwilligers geïnventariseerd. Aan het eind van het verslagjaar namen wij afscheid van Louis van Kilsdonk en Trudie de Vries. Louis van Kilsdonk was gedu rende achttien jaar huismeester van het Korenmetershuis. Door beëindiging van de subsidieregeling op de loonkosten was het financieel niet meer mogelijk een huismeester aan te houden. Trudie de Vries verzorgde de website. Zij heeft een nieuwe dienstbetrekking gevonden bij Bureau Monumenten Archeologie van de gemeente Amsterdam. In september heeft mevrouw A. van Dok-Van Weele afscheid genomen als voorzitter van het Dagelijks Bestuur. In een defi nitieve opvolging werd in 2012 niet voorzien. De heer Ir. Evert de longh neemt met instemming van het Algemeen Bestuur de voorzittersfunctie ad-interim voorlopig waar. Afscheid van het Dagelijks Bestuur namen tevens de heren Kees Verhaar en Willem Heijbroek. Als plaatsvervangers werden (tot de officiële benoeming in de Algemene Vergadering van Leden in 2013) door het Algemeen Bestuur bekrachtigd de heren Ap Timmer mans en Eric Goossen. De staat van baten en lasten van de vereniging vindt u op pagina 18. Door de Algemene Vergadering van Leden is de vaststelling van de jaarrekening 2011 aangehouden. Deze zal in 2013 opnieuw ter vaststelling worden aangeboden. Heem schut is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het beleidsplan van Heemschut is te vinden op www.heem- schut.nl onder de tab vereniging/beleid. In het beleid hebben zich in het verslagjaar geen veranderingen voorgedaan. In 2012 werd een proces gestart van bestuurlijke vernieu- HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012 3

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 3