Jaarverslag 2012 Rekening van baten en lasten - - - - - - - - - WERKELIJK WERKELIJK BEGROOT WERKELIJK 2012 tov begroot 2012 2011 Baten Vereniging Contributies en donaties 239.472 99,8% 240.000 251.444 Giften en legaten (incl. vrijval Egalisatiereserve) 49.047 98,1% 50.000 45.333 Advertenties 32.076 106,9% 30.000 43.352 Subsidiebaten 26.631 1331,6% 2.000 310.018 Entree gelden 7.291 145,8% 5.000 7.105 Overige baten 14.363 179,5% 8.000 12.329 Totaal baten 368.880 110,1% 335.000 669.581 Lasten Besteed aan de doelstellingen Beschermingsactiviteiten -285 Publieke informatievoorziening 46.880 63,4% 74.000 336.401 Publieksactiviteiten 14.552 97,0% 15.000 6.841 Provinciale commissies 59.987 200,0% 30.000 62.675 121.419 102,0% 119.000 405.632 Beheer en administratie Personeelskosten 261.236 95,0% 275.000 285.648 Bondsbureau 83.042 103,8% 80.000 90.046 Ledenadministratie 12.080 241,6% 5.000 5.030 Wervingskosten 0,0% 8.000 7.221 Bestuur 12.584 125,8% 10.000 9.096 Jaarvergadering en jaarverslag 6.942 115,7% 6.000 8.296 Website en public relations 17.698 177,0% 10.000 Onvoorzien 26.988 420.570 106,7% 394.000 405.337 Totaal lasten 541.989 105,7% 513.000 810.969 Per saldo -173.109 -178.000 -141.388 Bijdrage St. Heemschut Hulpfonds 180.000 178.000 180.000 Exploitatieresultaat 6.891 38.612 Voorstel resultaatbestemming Bestem m i ngsreserve Bestemmingsfondsen 16.631 35.000 Overige reserves -9.740 3.612 6.891 0 38.612 18 HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 18