Tijdschrift, nieuwsbrief, website en social media Tijdschrift Website Letopjeerfgoed.nl gelanceerd Digitale nieuwsbrief Twitter en Facebook voor de betrokken erfgoedlief hebber erf9oedliefhebbt 400 jaar grachtengordel Lichtpunt voor monument Trafohuisje HEEMSCHUT In 2012 is het tijdschrift Heemschut vier keer verschenen. In het verslagjaar is door bestuur, directie en redactie, vanwege financiële en organisatorische redenen, intensief gewerkt aan de vernieuwing van het tijdschrift Heemschut. Dit heeft gere sulteerd in de keuze voor een nieuwe samenwerkingspartner, waarbij bladmanagement, vormgeving, druk en verspreiding zijn ondergebracht bij één contractpartner. De redactie is deels vernieuwd. Belangrijkste wijziging is dat de directeur en de beleidsmedewerker voortaan deel uit maken van de redactie. De hoofdredactie is ondergebracht bij de directeur. Daarmee is de functie van de ingehuurde eindredacteur in de persoon van Piet Arp beëindigd. In december is het eerste tijdschrift in de nieuwe vormgeving verschenen. De website van Heemschut, www.heemschut.nl is dé infor matiebron voor leden en niet leden. In 2012 werd een groot aantal dossiers aan de site toegevoegd. Alle evenementen en activiteiten werden opgenomen in de agenda. In het archief op de website zijn bovendien alle afgesloten dossiers terug te vinden. Gemeenten, provincies en het rijk hebben meer dan voorheen de insteek burgers en (vrijwilligers-)organisaties vooraf mee te laten denken bij visie- en planvorming. De wettelijke mogelijk heid om achteraf te procederen bestaat nog slechts, indien men tevoren zijn visie of belangen heeft kenbaar gemaakt. Het is dus zaak om vóór het vaststellen van visies en bestemmings plannen het belang van cultuurhistorie goed te inventariseren en die belangen tijdig in te brengen. Maar hoe kunnen burgers beter betrokken raken bij de zorg voor de historie van de eigen omgeving? Heemschut heeft in het kader van het beleidsplan Modernisering Monumentenzorg samen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in 2012 de nieuwe web site www.letopjeerfgoed.nl gelanceerd om burgers bewust te maken dat zij zelf kunnen participeren in het ruimtelijk beleid van de lokale, regionale en nationale overheid. Alle Heemschutleden werd in het verslagjaar gevraagd het e-mailadres op te geven. Per brief konden de leden zich opge ven voor de digitale nieuwsbrief, die als aanvulling verschijnt op het tijdschrift Heemschut. 1950 leden ontvingen in 2012 een aantal keren de digitale nieuwsbrief. Iets meer dan 400 leden ontvingen de nieuwsbrief op hun verzoek via de reguliere post. @heemschut is de Twitter accountnaam van Heemschut. Aan het eind van verslagjaar waren er 397 volgers en bijna 800 tweets verzonden. De tweets zijn geïntegreerd in de website van de vereniging en gedurende een bepaalde tijd op de home page zichtbaar. Sinds 1 april 2011 heeft Heemschut ook een fanpage op Facebook. Hierop werden in het begin incidenteel berichten geplaatst. Vanaf 1 juni 2012 wordt er met een regelmaat van twee berichten per week gepostsoms vaker als daar aanlei ding toe is. Heemschut bereikt via Facebook een nieuw publiek dat zeker in erfgoed is geïnteresseerd is, maar nog geen lid is van de vereniging. Het aantal likes is in 2012 toegenomen tot 92 mensen (ca 2 per week in 6 maanden tijd!). 70% van de mensen die Heemschut leuk vinden is tussen de 25 en 55 jaar oud en ca. 25 woont in Amsterdam. Iedere week komen de berichten bij ongeveer 150 tot 200 mensen onder de aandacht. De berichten gaan voor de helft over het werk van Heemschut en voor de andere helft over leuke erfgoed nieuwtjes en aankondigingen van excursies, films of erfgoedat tracties. HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012 17

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 17