Jaarverslag 2012 Zeeland Gered van het Water Limburg Maastricht Jekerkwartier Op excursie in de gewelven van slot Oostende in Goes. 6 juli Met warm weer vertrok vanuit Goes een volle bus naar Schou wen Duiveland. Leden van Heemschut en de Nederlandse Tui- nenstichting werden in het liefelijke dorp Schuddebeurs ont vangen met koffie en een informatieve lezing over de historie van het gebied, de landadel en de zakenlieden met de indruk wekkende buitens. Te voet werd een bezoek gebracht aan de buitens Mon Plaisir en Heesterlust. Bij het geheel gerestau reerde Heesterlust met een voortreffelijk aangelegde tuin wer den de gasten ontvangen - park is niet toegankelijk - door de eigenaren en werd informatie gegeven over huis en tuin. Een uitgebreid bezoek aan het 13de-eeuwse slot Haamstede met uitleg door de vrijwilligers van Natuurmonumenten en een wan deling door het enige loofbos op het eiland. Door de fraaie natuur naar Zierikzee waar een bezoek aan het Burgerweeshuis werd gebracht, eigendom van het kunstenaar spaar Ad (overleden) en Tessa Braat met de schitterende tuin en een kamer met het goudleren behang dat oorspronkelijk uit het eerder bezochte Mon Plaisir komt. Een zeer deskun dige uitleg van de architect over de aanstaande restauratie van het behang was buitengewoon boeiend. Aan het einde van de middag was een koele verfrissing op de historische Markt van Zierikzee een goede afsluiting van de dag. De rit over de Zeelandbrug naar Zuid-Beveland (Goes) was ook nu weer voor velen een belevenis. Een zeer geslaagde dag met aandacht voor water, historie en natuur. 7 september In samenwerking met de Universiteit Limburg organiseerde Heemschut een excursie om ter plaatse de nieuwe stedelijke structuurvisie voor de periode tot aan 2030 te bekijken. De rode draad in deze visie is duurzaamheid voor alle beleids thema's. Stedelijke functies worden daarbij in principe gereali seerd binnen het bestaande stedelijk gebied. Herbestemming van een bestaand gebouw heeft de voorkeur boven nieuw bouw. Dit mits de functie past in het profiel van het gebied en het gebouw geschikt of geschikt te maken is voor de nieuwe functie. Tijdens de wandeling werd getoond hoe de Universiteit van Maastricht dit beginsel de afgelopen jaren heeft toege past, waardoor veel oude monumentale gebouwen met inven tiviteit en respect zijn aangepast voor een onderwijsfunctie. Op de verschillende locaties werden de deelnemers getroffen door de verassende creatieve oplossingen! De excursie voerde langs herbestemmingsvoorbeelden in het Jekerkwartier. 16 HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 16