iSfeüé! I III II Overijssel Op bezoek in Kampen Gelderland Met de bus door de Achterhoek Flevoland Archeologie en Wederopbouw monumenten in Dronten Amsterdam Amsterdamse School Fietstochten door Nieuw West 10 november Van 10 tot 17 uur werd er door belangstellenden door Kam pen gewandeld. De tocht leidde deelnemers langs recente res tauratieprojecten in de binnenstad. Wethouder Janita Tabak vertelde over de inspanningen en successen van het recente monumentenbeleid. Bureau Delfgou liet de laatste restauraties zien en verzorgde een rondleiding op de Nieuwe Toren. Ook werd speciale aandacht besteed aan de wijze waarop de water kering in de binnenstad is opgehoogd. Rob Busser (ex-hoofd Monumentenzorg van Kampen) en Adriaan Velsink (ex-hoofd Gemeentelijke Plannen Provincie Overijssel) vertelden over die ingrijpende aanpassingen. In de historische buitenhaven werd de replica van een Kamper Kogge bekeken. 20 oktober Een bus vol Heemschutters maakte een kleine rondrit door de Achterhoek. De excursie werd voorbereid door onze oud com missieleden Joosje van Dam, Rob Lureman en Chris Schar- ten. Door de informatie in de bus van Chris, kreeg onze blik naar buiten een extra dimensie: het prachtige stadje Doesburg bleek een omwalling a la Heusden te verbergen. Heemschut trekt daar samen met de stichting Menno van Coehoorn op om dit weer zichtbaar te maken. Bezocht werd kasteel Slan genburg en het op het landgoed gelegen gelijknamige klooster. Dit kent een wederopbouwverhaal, zoals er in Nederland geen tweede te vinden is! Alleen al daarom zou het op de Rijks monumentenlijst behoren te staan. Hetzelfde geldt volgens de commissie Gelderland voor het Rietveld-lyceum te Doetin- chem. In beide gevallen trekt Heemschut gezamenlijk op met plaatselijke groepen en de gemeente Doetinchem. 6 juli De excursie per touringcar werd georganiseerd in samenwer king met Nieuw Land. Centraal stonden de hoogtepunten uit het Flevolandse erfgoed. De gasten werden verwelkomt in museumrestaurant De Cantine, een replica van een van de oudste gebouwen van Lelystad, op het terrein van Nieuw Land. Arjan Agema, directeur van Nieuw Land, vertelde over de taken van Nieuw Land op het gebied van het behouden en presen teren van het bijzondere Flevolandse erfgoed. Daarop volgde Heemschutter Erik Boshuijzen met de vele aandachtpunten in het werk van Heemschut Flevoland. Per bus ging men naar Het Wegersmonument van de Airgunners in Dronten. Dronten waar een wandeling werd gemaakt langs monumen ten uit de Wederopbouwperiode. Henk Pruntel, onderzoeker van Nieuw Land en TA Piet Voermans gidsten de aanwezigen tijdens de tocht. In Dronten was aandacht voor de steden bouwkundige opzet van het dorp, de Meerpaal, de scholen en kerken, woningen uit de jaren zestig, het Vliegersmonument van de Airgunners en het nieuwe station van de Hanzelijn. Na de lunch werd een bezoek gebracht aan het Rivierduingebied waar archeologisch medewerker Dick Velthuizen een toelich ting gaf op de prehistorische vondsten. Daarna vervolgden wij onze tocht naar Lelystad voor een bezoek aan een scheepsar cheologische opgraving. André van Holk, hoogleraar maritieme geschiedenis, gaf een toelichting op het opgravingswerk. De dag werd afgesloten in museumrestaurant De Cantine. 29 augustus Tijdens de excursie werden het Scheepvaarthuis van J.M. van der Meij en Het Schip en volkswoningbouw in de Spaardam- merbuurt van M. de Klerk bezocht. De excursies werden geor ganiseerd door Sebas Baggelaar, PR-medewerker samen met zijn voorgangster Gay Lee Oen. De groep telde 22 deelnemers. 8 en 9 september Tijdens de Open Monumentendagen fietsten Heemschutle den door het Nieuw West van Cornelis van Eesteren. De toch ten waren een coproductie met het Cornelis van Eesteren Museum. Er werd gefietst door de bijzondere groenstructuren van de Westelijke Tuinsteden met hun markante wederop bouwarchitectuur. De zes fietstochten telden tussen de 15 en 20 deelnemers. HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012 15

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 15