Jaarverslag 2012 Teloorgang Monumentencommissies LIMBURG Zienswijzen en bezwaren De vervallen voorburcht van het kasteel Makken mag nu een ruïne blijven in afwachting van betere tijden. om op de ruïnes van het kasteelterrein de Waterburcht van Heusden een zorgresidentie te bouwen met 63 appartemen ten. De commissie opteert voor het laten voortbestaan van de ruïne, dan wel voor een complete herbouw van het kasteel zoals het ooit was. In december werd besloten dat door gebrek aan draagvlak bij bewoners en kritiek van allerlei organisaties (waaronder Heemschut) niet verder wordt geïnvesteerd in uit werking van de plannen. Daarmee gaat de stekker uit het plan voor een zorginstelling op de fundamenten van het oude kas teel. In Brabant is geconstateerd dat een behoorlijk aantal gemeen ten monumentencommissies heeft opgeheven, op afstand zette of een commissie in stand houdt die niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen qua deskundigheid en expertise. Gemeenten nemen de vrijheid, in het kielzog van de crisis en in een algehele roep om meer vrijheid op monumenten- en wel- standgebied, om af te breken wat is opgebouwd. Heemschut zocht contact met Monumentenhuis Brabant en de provincie (provincie is bevoegd gezag op dit onderdeel omdat zij taken heeft overgenomen van de Erfgoedinspectie) om samen te waken voor kwaliteit en aandacht te vragen voor de teloorgang van monumentencommissies. De provincie wil nu het functi oneren van commissies in beeld krijgen. Dit zal opgenomen worden door het Monumentenhuis Brabant en Heemschut. Hierna kunnen gemeenten die in overtreding zijn aangespro ken worden. Maar bovenal is het de bedoeling preventief te communiceren met alle gemeenten in Brabant. Er werden in 2012 zienswijzen en bezwaren ingebracht tegen het plan voor de Multifunctionele Accommodatie in Arcen. Heemschut vindt dat het MFA absoluut niet op de geplande locatie te midden van vijf rijksmonumenten mag komen in een bouwmassa die het kasteel in de schaduw stelt. Een zienswijze werd eveneens ingediend tegen aanpassing van de erfgoedver ordening van Eijsden-Margraten, waarmee met één pennen streek alle gemeentelijke monumenten verdwijnen. Heemschut acht dit beleid strijdig met de uitgangspunten van het nationale park Zuid-Limburg. De gemeente heeft toegezegd te bezien op welke wijze via het bestemmingsplan bescherming kan worden gecontinueerd. In de langslepende zaak van sloop van het rijksmonument Sankt Ludwig in Vlodrop is door middel van een zienswijze bij het voornemen van de gemeente Roerdalen om een sloopver gunning voor het complex af te geven, ervoor gepleit een deel van de historie en karakteristiek van het complex te bewaren. Overleg met de eigenaar daarover is inmiddels gestart. Het rijksmonument klooster Sankt Ludwig in Vlodrop is een zaak waar de commissie Limburg zich al vele jaren voor inzet; een slopende zaak.... 12 HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 12