Monumentenbeleid Boskoop eindelijk op gang... ZEELAND Transformatorhuisje in Groede NOORD-BRABANT De ruïnes van Makken en Heusden Jugendstilvilla aan de Biezen, nummer 51 in Boskoop. Weidra gemeentelijk monument? kerk te bouwen. Heemschut, de werkgroep Oud Monster, het Cuypersgenootschap en de Task Force Toekomst Kerkgebou wen gaan de procedure van de ingediende omgevingsvergun ning nauwlettend volgen. Het monumentenbeleid van Boskoop stond tot voor kort op een laag pitje. In mei 2012 was dat aanleiding tot het ver zoek om haast te gaan maken met de invulling. De commissie stelde ook voor om negentien panden als monument aan te wijzen. Boskoop wilde Heemschut aanvankelijk, alleen al voor de procedure, 9.000 in rekening brengen. Dat kon natuurlijk niet en nader overleg volgde. Daarin raakte Boskoop ervan doordrongen dat het verzoek van Heemschut bedoeld was als noodsignaal. Eind juli lieten B&W weten met hernieuwde inzet te willen komen tot een helder monumentenbeleid en het aan wijzen van een aantal monumenten. De legesaanslag is weer ingetrokken en er is een nieuwe monumentencommissie inge steld die gaat adviseren over het te voeren monumentenbeleid en het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. De opening van het transformatorhuisje door gedeputeerd Heijning, omringd door genodigden Op 25 oktober vond de feestelijke oplevering plaats van het gerestaureerde transformatorhuisje in Groede in Zeeuws Vlaanderen. Deze begon met een goed bezochte bijeenkomst met inleidingen in de Lutherse kerk van Groede. Wethouder Ploegaert gaf een inzicht in de plannen van de gemeente Sluis voor behoud van gebouwd erfgoed en de inmiddels overleden gedeputeerde Heijning verrichtte de opening. Het trafohuisje in Groede is een zogenaamde hoogtoren, waarin de hoogspan ningskabels vrij van gevaar voor overstroming in de toren wer den bevestigd. De toren is in 1922 ontworpen door architect A.A. Kok, secretaris van de Bond Heemschut. In 1937 is het uitgebreid door er een schip aan vast te bouwen. In het kader van het Eeuwfeest van Heemschut heeft de pro vinciale commissie Zeeland de benodigde gelden ingezameld en het monumentje laten restaureren, waarmee het gered werd. De restauratie kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Cultureel erfgoed Zeeland (SCEZ), Stichting land schapsbeheer Zeeland (SLZ) en de Werkgroep Industrieel Erf goed Zeeland (WIEZ). Naast een gift van Delta Netwerkbedrijf zijn bijdragen verstrekt door de Bank Giroloterij, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank West- Zeeuws Vlaanderen en Katten- dijke-Drucker Fonds. De ruïne van de Waterburcht in Heusden blijft behouden. Op de plek komt geen zorginstelling. Na jaren getouwtrek en juridische procedures tussen de gemeente Boxmeer en Heemschut verklaarde de rechtbank dat de voorburcht ook in vervallen staat of ruïne nog een waarde vertegenwoordigt. Heemschut voerde aan dat een ruïne zijn eigen bekoorlijkheid heeft als cultuurhistorisch erfgoed en dat er mogelijk kansen tot restauratie liggen op langere termijn. De RCE, GS en de Monumentencommissie hadden eerder al geadviseerd tot behoud. In de uitspraak is dus gekozen voor consolidatie dan wel het in stand laten als ruïne. Dit is nieuw en waardevol en kan wellicht ook dienen voor andere gevallen! Heemschut is tegen de plannen van een drietal organisaties HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012 11

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 11