Jaarverslag 2012 AMSTERDAM Behoud Wederopbouwarchitectuur Binnengasthuisterrein blijft bestaan! ZUID-HOLLAND Kerk Monster eindelijk gemeentelijk monument later aangebouwde deel loopt de procedure voor aanwijzing tot gemeentelijk monument. Heemschut trekt hierin samen op met het Cuypersgenootschap en een van de partners in de mediastad de oudheidkundige kring Albertus Perk. Het gebouw vertegenwoordigt omroephistorie, heeft grote monumentale waarde en staat op een markant punt. Het Bloemendaalse landgoed is saillant, omdat Heemschut een bezwaarprocedure heeft lopen tegen het bouwen van een tweede woning. Intussen is het aantal procedures zo aan gezwollen en de materie zo complex geworden, dat de com missie de status van het bezwaar amper kan achterhalen. De gemeente lijkt op last van de raad inmiddels een verzoenende koers te zijn ingeslagen, zodat een van de mede-eigenaren, die samen met zijn broer het landgoed bezit, mogelijk toch weer een kans krijgt zijn plan om een extra huis op het landgoed neer te zetten te onderbouwen. De commissie blijft alert. Flatgebouwen in Nieuw West, ontworpen door Fteemschutter Fterman Knijtijzer uit 1959-1960. Het is lang ploeteren geweest om Amsterdam en de verschil lende stadsdelen te overtuigen van het belang van bescher ming van het wederopbouwerfgoed. Begin 2008 presenteerde wethouder Herrema een top 100 van mogelijke monumenten, welke helaas geen formele status heeft gekregen. Gemeen teraadsleden hebben mede naar aanleiding van presentaties door Heemschut te kennen gegeven de wederopbouwarchi tectuur behoudenswaard te vinden. Men heeft daarom een voorstel ingediend in de gemeenteraad. Gelukkig is er ook een tendens zichtbaar voor behoud van een aantal woningbouw complexen, kerken en andere gebouwen uit de wederopbouw in vooral de westelijke tuinsteden. Op 14 december 2012 heeft het stadsdeel Nieuw-West een complex van 364 woningen van architect Herman Knijtijzer uit 1959-1960, jaren lid van de redactieraad van Heemschut, aan gewezen als monument. Dit complex vormt het gezicht van de Tuinstad Overtoomse Veld. Dankzij de economische crisis en het vele verzet is sloop afgeblazen. Ook het bedreigde Caltex pompstation in Slotervaart is na een monumentenaanvraag van Heemschut door het stadsdeel voorgedragen voor bescherming. In de loop van 2012 is een vernieuwingsplan voor de Robert Scottbuurt gemaakt, waarbij een schoolgebouw in de stijl van de Bossche School behouden blijft. Het schoolgebouw maakt deel uit van een voormalig Rooms Katholiek ensemble van vier gebouwen rondom een centraal plein. Heemschut heeft zich met succes ingezet voor behoud. Ondanks diverse positieve ontwikkelingen blijft Heemschut alert en actief. Veel wederop bouwerfgoed zit nog in de gevarenzone. In 2012 is na veertien jaar actievoeren duidelijkheid gekomen over het voortbestaan van de panden op het Binnengasthuis terrein, die plaats moesten maken voor een nieuwe univer siteitsbibliotheek. De te slopen gebouwen, een onmisbaar onderdeel van het ensemble, dat tot 1985 het Binnengast huis vormde, blijven bestaan. De UvA heeft dankzij acties van Heemschut en andere erfgoedorganisaties bakzeil gehaald en maakt nu plannen om in de bestaande gebouwen een biblio theek te realiseren. De kerk van Monster. De gereformeerde kerk in Monster is na twaalf jaar en diverse gerechtelijke procedures eindelijk door de gemeente Westland erkend als een gemeentelijk monument. Zowel de rechtbank in 2011, als de Raad van State vorigjaar, dwongen de gemeente de eerdere afwijzing te herzien. De markante kerk van architect B.W. Plooij uit 1935 is daarmee nog niet geheel uit de gevaren zone. Op 20 november bevestigde de gemeente de beslissing, maar stelt tegelijk dat verbouw en zelfs sloop niet is uitgeslo ten. Het kerkbestuur strijdt al die jaren voor sloop van de kerk, om op dezelfde plaats een kleinere, onderhoudsvriendelijker 10 HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2012 | | pagina 10