Modernisering van de monumentenzorg tieulier initiatief in Nederland voor het behoud van monumenten. Mevrouw Federova vertelde over Kemerovo in het zuiden van Siberië, waar zich een wijk arbeiderswoningen bevindt van de hand van de Flaarlemse architect J.B. van Loghem. Ook werd aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van hoogbouw in en rond beschermde stadsgezichten. Dit naar aan leiding van de plannen voor de bouw van de Okhta toren, het hoofdkantoor van Gazprom, aan de rivier de Neva. Met de plannen voor de toren komt de status van het werelderfgoed St. Petersburg in gevaar. Publicaties en interviews In 2009 werd Heemschut diverse keren om een mening of reactie gevraagd. Standpunten over bedreigd erfgoed werden gegeven door de woordvoer ders van de provinciale commissies. Het landelijk bureau werd benaderd over vele onderwerpen. Zo verscheen in het Blad van de BNA van augustus een artikel van Egbert Koster onder de titel: Wederopbouw als ontwerpop- gave (pagina 12 -16). Op zaterdag 10 oktober was directeur Karei Loeff te horen in het NCRV-programma Cappucino over de sloop van de kernreactor in Petten. Het college van Technisch Adviseurs In 2009 kwam het college van Technisch Adviseurs niet bijeen. Eind 2009 trad een wisseling van het voorzitterschap op. De heer ing. Lambert de Visser werd opgevolgd door de heer ir. Evert de longh. De op 28 september 2009 verschenen beleidsnota van de Minister van O.C.W., mede namens de Ministers van V.W., L.N.V. en VROM, inzake de modernisering van de monumentenzorg (MoMo) werd eind 2009 behandeld door de Tweede en Eerste kamer. Deze voor de doelstelling van de Bond Heemschut uitermate belangrijke beleids brief, een vervolg op de beleidsnota Belve dere 1999 - 2009, beoogt de agenda van de Nederlandse monumentenzorg om te buigen van een solitair monu menten en 'gezichten' stelsel naar een ontwikkelingsgericht integraal gebiedsbeschermingsstelsel. Dit zal in 2010 en 2011 leiden tot velerlei wijzigingen van wetten en regelgeving en tot aanpassingen van het juridisch- ruimtelijke plannings-, ordenings-, en vormgevingssysteem. De beide Kamers oor deelden waarderend en instemmend over de beleidsvoornemens inzake een planologische monumentenzorg. Vooral de Monumentenwet en de Wet Ruimtelijke Ordening zullen worden aangepast. Verheugend was het te constateren dat voor de Bond Heemschut belangrijke andere zaken ook aandacht kregen zoals: - proactieve belangenbehartiging, - de kleinere gemeenten problematiek, -juridische waarborging, - cultuurhistorische en welstandsadvisering, - erfgoed vrijwilligers, - het MoMo-proof worden van gemeenten. De modernisering van de monumentenzorg, met als belangrijke kenmerken gebiedsgerichte verbreding van de monumentenzorg en juridische ver ankering van de cultuurhistorische belangen in het ruimtelijk ontwik kelingsproces, wordt door de Bond Heemschut zeer onderschreven. Deze modernisering heeft namelijk in essentie betrekking op de oorspronke lijke doelstelling van de Bond Heemschut, vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. Uiteraard blijft waakzaamheid geboden in verband met doorwerking en borging van de MoMo beleidsvoornemens. Hier ligt dan ook een toekomstige taak voor de Bond Heemschut. Verder is gedurende de ontwikkeling van MoMo gebleken dat het een vrij inge wikkeld proces betreft. Niet alleen van wege de aanpassing van de vele wet- en regelgeving, maar ook omdat het om een andere denkwijze, aanpak, organisatie en kennis vraagt. Dit geldt zowel voor overheden als voor het particuliere monumentenveld, waaronder Heemschut. De Bond Heem schut was en is zich hiervan nog steeds bewust en heeft zich daarom ook het afgelopen jaar volop ingezet om kennis en informatie te vergaren en uit te dragen. Dit niet alleen om Heemschut zelf tijdig MoMo-proof te maken, maar ook om in contacten naar buiten te kunnen anticiperen op deze emancipatie van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Succes tot nu toe? Ja!! De noodzaak voor aanpassing van de werkwijze en het verbreden van de deskundigheid binnen de provinciale commissies wordt langzamerhand erkend. Daarnaast ontstaat gaandeweg het besef dat in dit opzicht de organisatiestructuur van Heemschut wellicht aanpassing behoeft. Met het concreter worden van MoMo zal Heemschut doeltreffender moeten reageren. Dit mede om, indachtig de oorspronkelijke doelstellingen van Heem schut, een toonaangevende en gezaghebbende landelijke vereniging te blijven. Heemschut zal zijn bijdrage blijven leveren, zowel wat betreft ideeënontwikkeling als uitwerking en uitvoering. Aanzetten hiertoe werden door Heemschut al gegeven in uitgebreide zienswijzen op de ontwerp structuurvisies en de ontwerpverordeningen van de provincies Groningen en Zuid-Holland. Joseeph van der Haagen, directeur bescherming Vrijwilligers van Heemschut overleggen over de plannen rond Momo, juni 2009. Foto: Karei Loeff Jaarverslag 2009 Heemschut 7

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 7