Lambert de Visser ontvangt de Ton Kootpenning uit handen van lan delijk voorzitter mr. H. Bruins Slot. Foto: Bart Tonies De resultaten van het bouwhis torisch onderzoek samengevat. Illustratie: BMA/ Han van Gooi, bewerking Gabri van Tussenbroek Strekking van het beleidsplan is om, uitgaande van minder beschikbare middelen, meer output te genereren, door een actievere opstelling en meer samenwerking. Deze koers is volop ingezet in de jaarplannen die door directie en medewerkers ten uitvoer worden gebracht. Kaderdag 2009 Heemschut organiseert elk jaar een bijeenkomst voor haar vrijwilligers: de zogenaamde Kaderdag. Zaterdag 7 november 2009 kwamen ruim 40 leden naar Amersfoort. Centraal stond de discussie wat de effecten van de beleidsvisie 'Modernisering Monumentenzorg' gaan betekenen voor de eigen werkwijze van de vrijwilligers en voor gemeenten in het algemeen. Twee discussierondes leidden tot formulering van een conclusie, op basis waarvan door de directie een standpunt werd ontwikkeld. Dit is onder de aandacht gebracht van de leden van de Tweede Kamer; tijdens de kamerbehandeling is op een tweetal punten door de minister een toezeg ging gedaan. Dit betreft de rol van de vrijwilliger evenals de vraag hoe gemeenten MoMo-proof zullen worden. Ton Kootpenning en Erespeld Op 25 maart werd in Den Bosch door voorzitter Harm Bruins Slot de Ton Kootpenning uitgereikt aan ing. Lambert de Visser. Jarenlang leidde de heer De Visser niet alleen de provinciale Commissie Noord-Brabant, maar ook het College van Technisch Adviseurs. In juni 2009 werd de Erespeld van de vereniging uitgereikt aan de 94-jarige heer W.F. Jansen wegens zijn verdiensten als jarenlang lid van de provinciale commissie Noord-Brabant. Restauratiebeurs Van 23 tot en met 25 april werd in de Brabanthallen in Den Bosch de Neder landse Restauratiebeurs gehouden. Heemschut was vertegenwoordigd met een stand, die werd bemand door vrijwilligers. Een aantal nieuwe leden kon worden verwelkomd. Er werd veel informatie verstrekt over het werk van Heemschut. De Restauratiebeurs wordt om het jaar gehouden en telde dit keer ruim 6.000 bezoekers. Landelijk betrokken Heemschut is ook landelijk betrokken. In 2009 werd volop meegedacht in het project Modernisering Monumentenzorg (MoMo) van het ministerie van OCW. Namens Heemschut had directeur Karei Loeff zitting in de werkgroep Ruimtelijke Ordening. Aan de deelname van de klankbordgroep Monumenten van Erfgoed Neder land kwam eind december een einde. De klankbordgroep is in goed overleg opgeheven. Dit was mede het gevolg van de uitbouw van de Werkgroep Instandhouding Monumenten (WIM). In december 2009 werd bij notaris Van Berghe te Amsterdam de oprichtingsakte getekend van Federatie Instand houding Monumenten (FIM). Heemschut staat samen met BOEi (Stichting tot Behoud en Ontwikkeling van Industrieel Erfgoed), Hendrick de Keijser en Stadsherstel Amsterdam NV aan de basis van de nieuwe vereniging. Op de studiedag van het SEN (Stichting Erfgoed Nederland) 'Geschiedenis en kitsch' in Leeuwarden hield Willem Heijbroek een presentatie over de invul ling van het KSG terrein in VIissingen. Verbetering monumentenbeleid Op 13 maart was er in het Korenmetershuis een bijeenkomst, waarbij de fractie van D'66 van stadsdeel Amsterdam-Centrum aan DB-lid van het stadsdeel Wil Codrington een notitie overhandigde over de verbetering van het monumentenbeleid in het bewuste stadsdeel. De notitie werd onder steund door de SP en Groen Links. Onder de aanwezigen bevonden zich mevrouw Esther Agricola, hoofd van het gemeentelijk bureau Monumenten Et Archeologie, bestuursleden van de Vereniging Vrienden van de Amster damse Binnenstad, leden van de Commissie Amsterdam en Heemschut directeur Karei Loeff. Bouwhistorie Korenmeterhuis Op zaterdag 12 september vond de aanbieding plaats van het bouwhisto risch onderzoek naar het Korenmetershuis, verricht door Bureau Monu menten en Archeologie, onder leiding van dr. Gabri van Tussenbroek. De eerste exemplaren werden overhandigd aan stadsdeelvoorzitter mevrouw Els Iping en de voorzitter van de welstandscommissie de heer Martin van Dort. Jaarverslag 2009 Heemschut 5

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 5