Vereniging Heemschut werd opgericht in 1911 en is daarmee de oudste particuliere vereni ging voor bescherming van cultuurmo numenten. De vereniging telt per ultimo december 2009 6.350 leden. Dit betekent een daling van 402 leden. Een van de oorzaken is het resultaat van het screenen van het ledenbestand. Gea Schilte. Foto: Heemschut Instandhouding Monumenten (FIM) en een specifieke Heemschut-reactie op de plannen van minister Plasterk van cultuur voor de Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo). Wat de huisvesting betreft speelde in het verslagjaar een huurverho- gingvoorstel dat voor de vereniging onaanvaardbaar was. Na scherpe onderhandelingen kon in december toch het nieuwe huurcontract met de eigenaar van het Korenmetershuis, Stadsdeel Amsterdam-Centrum, worden getekend. In 2009 werd op verzoek van Heemschut een bouwhistorisch onderzoek verricht door het Bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam. Dit werd gepresenteerd tijdens de Open Monumentendag en is via de website van Heemschut te bestellen. Vrijwilligers Heemschut is een vrijwilligersorganisatie. Ruim 150 vrijwilligers in twaalf provinciale commissies en een commissie Amsterdam zijn actief op het gebied van het bedreigde culturele erfgoed. Zij komen in actie als cultuur historisch waardevolle gebouwen worden gesloopt, landschappen worden aangetast, nieuwbouwplannen niet passen in hun omgeving en pleiten voor hergebruik en herbestemming. Heemschut wil steeds meer proactief gaan werken. Dat betekent dat er wordt ingesproken bij het opstellen van streek- en bestemmingsplannen en dat gemeenten worden gestimuleerd een goed monumentenbeleid te ontwikkelen. Een overzicht van deze activiteiten vindt u in dit jaarverslag, een actueel overzicht van een groot aantal dossiers vindt u op de website www.heemschut.nL Landelijk bureau De vrijwilligers worden ondersteund door een klein, professioneel landelijk bureau. Dit is sinds 1967 gevestigd in het Korenmetershuis in Amsterdam. Vanuit het landelijk bureau worden de vrijwilligers ondersteund met juridi sche expertise, worden dossiers op de website geplaatst, vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd en initiatieven ontplooid en uitgewerkt. De algemeen directeur Karei Loeff draagt, in overleg met en onder medeverantwoording van het bestuur, zorg voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van het beleid. Samenwerking met andere organi saties, het deelnemen aan nieuwe initiatieven en het ontplooien van eigen activiteiten vormen daarbij speerpunten. Landelijke belangenbehartiging wordt eveneens vanuit het landelijk bureau van Heemschut gecoördineerd. Dit resulteerde onder andere in een gezamenlijke brief vanuit de Federatie Personeel Op het landelijk bureau vond in 2009 vond een aantal personele wijzigingen plaats. Na tien jaar de publieksactiviteiten te hebben verzorgd, is het dienstverband met mevrouw Gea Schilte per 1 december beëindigd. Haar werkzaamheden worden per 2010 ingevuld op inhuurbasis door mevrouw Irene Agterkamp. Mevrouw Klein Nijenhuis, parttime financieel administra tief medewerkster, was in 2009 wegens ziekte grotendeels niet inzetbaar. Op inhuurbasis werden de financieel-administratieve taken vervuld door mevrouw Angela Noordermeer. Mevrouw Trudie de Vries is op 1 juli in dienst genomen voor een periode van 3 jaar, als parttime webmaster. Daarvoor werkte zij op inhuurbasis voor de vereniging om de nieuwe website van de benodigde basisgegevens te voorzien. De heer Pieter Jan Peene was gedurende een aantal maanden als vrijwilliger actief op het Korenmetershuis. Hij heeft het lopende tijdschrif tenbestand geïnventariseerd. Financiën Het overzicht van baten en lasten kunt u vinden op pagina 33 van dit jaarverslag. Beleidsplan De in 2007 vastgestelde nieuwe koers van de vereniging werd in 2009 gecombineerd tot een nieuw beleidsplan. Dit beleidsplan werd vastgesteld in de Algemene Vergadering van Leden op 16 mei 2009. Het is te vinden op de website www.heemschut.nl onder vereniging/beleid. 4 Heemschut Jaarverslag 2009

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 4