van n en en 2009 Baten Lasten Exploitatieoverzicht over 2009 Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk 2009 tov begroot 2009 2008 1. Vereniging: Contributies en donaties 273.484 111,6% 245.000 243.999 Giften en legaten (incl. vrijval Egalisatierekening) 73.497 163,3% 45.000 77.403 Advertenties 51.357 90,1% 57.000 48.791 Projectsubsidies 0 0% 80.000 48.676 Overige opbrengsten 12.812 122,0% 10.500 16.110 2. Beschermingsactiviteiten: Rijkssubsidie - instellingssubsidie 0 0,0% 0 0 Rijkssubsidie - projectsubsidie 0 0,0% 0 0 Provinciale subsidies 9.220 0,0% 0 10.491 3. Publieksactiviteiten: Rijkssubsidie - instellingssubsidie 0 0,0% 0 0 Rijkssubsidie - projectsubsidie 0 0,0% 0 0 Sponsoring/gemeentelijke bijdragen 0 0,0% 2.500 0 Entree gelden 19.716 98,6%% 20.000 20.389 Totaal baten: 440.086 95,7% 460.000 465.859 1. Vereniging: Personeel 367.376 137,8% 266.600 269.728 Bondsbureau 83.706 93,0% 90.000 86.129 Tijdschrift 108.351 95,5% 113.400 113.027 Ledenadministratie 3.404 45,4o/o 7.500 4.820 Ledenwerving 13.157 131,6o/o 10.000 12.892 Bestuur 7.549 137,30/0 5.500 8.017 Provinciale commisssies 69.220 115,4o/o 60.000 60.000 Jaarvergadering en jaarverslag 4.097 65,Oo/o 6.300 0 2. Beschermingsactiviteiten 0 Oo/o 0 12.032 3. Publieksactiviteiten (incl. ledenactiviteiten) 17.814 111,30/o 16.000 24.367 4. Website en public relations 7.212 55,50/o 13.000 11.675 5. Projectkosten 0 0,00/o 100.000 48.676 Totaal lasten 681.886 99,1o/o 688.300 651.363 Per saldo -241.800 -228.300 -185.504 Bijdrage St. Heemschut Hulpfonds 174.000 174.000 167.500 Exploitatieresultaat -67.800 -54.300 -18.004 Voorstel resultaatbestemming Reserve publieksactiviteiten -2.099 4.000 -3.951 Resultaat boekjaar -65.701 -58.300 -14.053 -67.800 -54.300 -18.004 Jaarverslag 2009 Heemschut 33

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 33