Sloop Pendile en klooster Mariaboseh Nieuwbouw in ongerept landschap? Centrumplan Meerssen Grathem: kasteel Ten Hove. Foto: Heemschut Eys: De Pendile. Foto: Heemschut gemeenschapshuis en kantines tussen de N278, de Geul en de Selzerbeek. Heemschut vreest voor aantasting en verstoring van de historisch geografische hoofdstruc tuur, die vooral door de beekdalen wordt gedragen. Verzoek om naar alternatieve locaties. De wethouder staat open voor de mening van Heemschut en heeft toegezegd deze bij de verdere besluitvorming te zullen betrekken. Meerssen Centrumplan. Ontwikkeling van een centrumplan met onder ander bebouwing op de markt met gotische basiliek en klooster Nieuwe Proosdij. Drei gende sloop klooster. Herziening van de plannen met mogelijk behoud klooster als appartement complex met lagere nieuwbouw aan de achterzijde. Het ziet er naar uit de gehele stedenbouwkun dige invulling van en rondom de Markt in de geest van Heemschut zal plaatsvinden. Heemschut blijft alert. Net als in 2007 en 2008 is er dit jaar veel aandacht geweest voor het gebouw de Pendile in Eys. De dreigende sloop heeft de gemoederen behoorlijk bezig gehouden en ook veel publiciteit opgeleverd, zowel op de radio als in de pers. Ondanks de nodige druk heeft de minister in de nazomer van 2008 het verzoek tot aanwijzing als beschermd monument afgewezen. Het is gaandeweg stil geworden rondom de Pendile. Er zouden bewegingen zijn om óf de gevel te sparen óf een kopie van de gevel te maken als onderdeel van een overigens modern gebouw. Uiteindelijk is het gebouw aan het eind van 2009 gesloopt. Ook het klooster Mariaboseh is veelvuldig besproken. De ontwikke lingen rondom dit beeldbepalende complex in Baexem wordt door Heem schut op de voet gevolgd. Het architectonisch meest waardevolle deel inclusief de bijbehorende tuinen zou behouden moeten blijven. De sfeer en openheid tussen partijen hebben tot nu toe te wensen over gelaten. Eind 2009 leken de kansen op een voor Heemschut acceptabele oplossing verkeken en wordt het oudste en meest waardevolle deel waarschijnlijk toch gesloopt. De gemeente Heythuysen is voornemens een nieuwe woonwijk met vijftig woningen aan te leggen in het weidegebied ten zuidoosten van kasteel ten Hove in Grathem. Het gebied rondom het kasteel maakt deel uit van een oud bouwland dat door de vroegere Uffelse beek werd omringd. Bestu dering van de zogenaamde Tranchotkaart uit 1825 en van latere kaarten toont aan dat het gebied een voor Limburg cultuurhistorisch ongekend gave identiteit heeft behouden. De kwaliteit van het gebied rechtvaardigt het kunnen blijven 'lezen' van dit nederzettingenpatroon. Het stichten van een woonwijk tussen beide kastelen zou de ongerepte schoonheid van het landschap volledig teniet doen. Om ook in de toekomst het nederzet tingenpatroon te kunnen blijven lezen wijzen de Bond Heemschut en de Stichting Limburgse kastelen de voorgestelde uitbreidingsrichting resoluut af. Het lijkt erop, dat de gemeente met alternatieve voorstellen komt. Voorts zijn er plannen voor de aanleg van een gemeentelijk sportcom plex met bebouwing van ondermeer een gemeenschapshuis en kantines tussen de N278, de Geul en de Selzerbeek. Heemschut vreest, dat de aanleg hiervan de historiseh-geografische hoofdstructuur, die vooral door de beekdalen wordt gedragen, ernstig zullen verstoren. Heemschut heeft verzocht naar alternatieve locaties te zoeken. De wethouder heeft getoond open oor te hebben voor de mening van Heemschut en heeft toegezegd deze zeker bij de verdere besluitvorming te zullen betrekken. De gemeente Meerssen ontwikkelt op dit moment een centrumplan, waarin onder andere gedacht wordt aan nieuwe bebouwing op de markt met onder andere de gotische basiliek en het klooster de Nieuwe Proosdij. Het klooster zou moeten worden gesloopt. De eerste contouren, aard en functie van de nieuwbouw riep schrikreacties op. Mede als gevolg van verzet bij de bevolking is de gemeente tot andere gedachten gekomen. Bekeken wordt of het klooster kan worden gespaard, door het realiseren van een aantal appartementen. In een lagere aanbouw aan de achterzijde komen eveneens appartementen. Het ziet er naar uit dat de gehele steden bouwkundige invulling van en rondom de Markt in de geest van Heem schut zal plaatsvinden. Heemschut houdt de vinger aan de pols. Jaarverslag 2009 Heemschut 27

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 27