Zeeland Publicaties en presentaties Zwartenhoekse Zeesluis Consistorie van de St. Miehaelskerk In verschillende dag- en weekbladen zijn artikelen gepubliceerd. Onder andere over de redding consistorie Koudekerke, behoud binnenstad Hulst, watergebouw Vlissingen en sloop woonhuizen in IJzendijke. In het tijdschrift Heemschut is met regelmaat verslag gedaan van activi teiten. Op de monumentenstudiedag van SEN in Leeuwarden is er een voordracht gehouden over de herinrichting en herbestemming van het KSG terrein in Vlissingen.de reconstructie van het Van Dishoeckhuis en omliggende bebouwing aan de van Houtkade en in het bijzonder het Perry Dok. Er is voor de vrienden van Britannia een voordracht gehouden over de betekenis van het hotel en de visie van Heemschut op de restauratie van het paviljoen. Mogelijk heeft dit er toe geleid dat de gemeente de plannen voor sloop heeft gewijzigd. In Elsevier heeft een artikel gestaan over Britannia. Hiervoor is onder meer een interview gehouden met de voorzitter van de com missie Zeeland. Hij betreurt dat zijn uitspraken hierin niet goed uit de verf zijn gekomen. De Zwartenhoekse Zeesluis, die ook bekend staat als Grote Petrus, werd in 1788 in de buurt van Axel (Zeeuws-Vlaanderen) gebouwd. Deze suatie- en inundatiesluis heeft drie gemetselde kokers. Daarmee kan men de afwatering verzorgen van de Canisvlietpolder, maar deze ook in tijden van oorlog onder water zetten (inunderen). In 1998 is de toestand van de sluis verslechterd door veel begroeiing tussen de stenen en plaatselijk verval. De stichting Oud Westdorpe voert actie bij het waterschap De Drie Ambachten om de sluis te behouden. Heemschut vraagt aandacht voor het herstel en laat studenten van de Hogeschool Zeeland het geheel opmeten. De sluis is zeer bijzonder vanwege de unieke constructie en gebruikte techniek. Er is slechts een ander voorbeeld bekend: de St. Livinus in het nabijgelegen Reigers bosch. In 2004 dient Heemschut een aanvraag in voor opname van de sluis in de rijksmonumentenlijst, die het jaar daarop wordt gehonoreerd. Ondertussen heeft de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) samen met een projectgroep, waarin de verschillende betrokkenen verenigd zijn, de begroeiing verwijderd en kleine reparaties uitgevoerd. Na het verkrijgen van de status rijksmonument begint de restauratie. De zoete zijde, die sterk vervallen is wordt geconsolideerd; de zoute zijde volledig gerestaureerd. De oevers van de Zwartenhoekse kreek, die onderdeel uitmaakt van de Ecologische hoofdstructuur (EHS), krijgen een aange paste beplanting. De onthulling van de gerestaureerde sluis vindt plaats op 23 oktober 2009 door de burgemeester en wethouder van Terneuzen en de Dijkgraaf van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Het dorp Koudekerke bezit een vrijwel ongeschonden kerkring. Deze zou ontsierd gaan worden door de bouw van een nieuwe grote con sistorie, die met zijn contrasterende horizontale banden en ramen in geen verhouding staat tot de bouwstijl met verticale ramen van de 17de -eeuwse zaalkerk. Bovendien zal deze consistorie veel meer ruimte in beslag nemen dan de oude, waardoor de karakteristiek van de kerkring grotendeels verloren gaat. Zowel de RCE als Heemschut (mede in naam van de Heemkundige Kring Walcheren, HMK) maakten bezwaar zowel Koudkerke consistorie. Foto: Heemschut IJzendijke: Nassaustraat voor en na. Foto's: Heemschut tegen de door de gemeente Veere van rechtswege verleende sloop vergunning van de neogotische consistorie als tegen de nieuwbouw. De gemeente Veere heeft de bezwaren derhalve bij de rechtbank in Middelburg gedeponeerd met de vraag om over de gevolgde, geenszins vlekkeloos verlopende procedure een uitspraak te doen. Tijdens de zitting op 18 december was de meeste aandacht gevestigd op de al dan niet terechte verleende sloopvergunning van de consistorie, die evenals de kerk op de rijksmonumentenlijst staat. Bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd in opdracht van de RCE in 2007 wees uit dat de consistorie een zodanige cultuurwaarde vertegenwoordigt dat deze niet dient te worden gesloopt. De rechtbank in Middelburg heeft het bestreden besluit dat de RCE, anders dan Heemschut, procedureel tijdig had aangevochten, om for mele redenen vernietigd; de gemeente Veere ging niet in beroep. Het ligt in de lijn der verwachting, dat er zich nog heel veel verge lijkbare gevallen zullen voordoen waarbij Heemschut activiteiten zal moeten ontwikkelen, voordat na de invoering van de nieuwe monumen tenwet, deze op de juiste manier zal worden toegepast. Een volgende melding betreft een vergelijkbare vergroting van de Odulphuskerk in de Ring van Meliskerke. 24 Heemschut Jaarverslag 2009

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 24