Zuid-Holland Barakken vliegveld Valkenburg Den Haag, Amerikaanse ambassade Rotterdam, Old Dutch De aanwijzing van de barakken uit de Tweede Wereldoorlog op en rond vliegveld Valkenburg kent een lange geschiedenis. Op 27 juni 2006 was de monumenteneommissie van oordeel dat het complex als geheel op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst moest worden. Eerder al op 18 juni 2006 werd door BEtW van aanwijzing afgezien, omdat alle eigenaren van het complex tegen plaatsing zijn. De adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften kwam op 17 november 2006 tot de conclusie dat de afwijzing niet voldoende was gemotiveerd en adviseerde opnieuw een besluit te nemen. BEtW besloot op 5 juni 2007 het eerder genomen standpunt te handhaven. Met één van de eigenaren en de Provincie Zuid-Holland werd daarop een Intentieverklaring opgesteld, waarin gezamenlijk zou worden gewerkt aan een visie op de barakken. Hierin wordt met de cultuurhis torische waarden van het gebied rekening gehouden. Vervolgens werd voor het opstellen van deze visie opnieuw een onderzoek uitgevoerd door de monumentencommissie. Die kwam tot de conclusie dat er van de 32 barakken 21 in aanmerking komen voor een monumentenstatus. De overige barakken zouden een mindere waarde hebben. In reactie daarop heeft Heemschut aangevoerd dat de barakken integraal, als een totaal ensemble, behouden moeten worden. Op grond hiervan is op 18 november 2008 weer verzocht om het hele complex aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat verzoek is uiteindelijk op 7 januari 2009 overgenomen. Op 2 juni 2009 wees BEtW het pand van restaurant bodega Old Dutch, Rochussenstraat 20, aan als gemeentelijk monument. Dit was een heugelijk feit omdat hiermee het verzoek tot plaatsing werd gehono reerd. Heemschut had in oktober 2007 een melding ontvangen over mogelijke sloop. Hoewel de eigenaar dit niet kon bevestigen, gaven de ontstaansgeschiedenis van het pand, de aard van het pand zelf en de blijvende geruchten over sloopplannen, voldoende aanleiding om op 8 februari 2008 de status van gemeentemonument aan te vragen. De eerste Old Dutch werd in 1932 geopend aan de Coolsingel. Tijdens het bombardement en de daarop volgende vuurzee van mei 1940, werd ook de Old Dutch verwoest. Daarna werd al snel met de oprichting van een aantal noodwinkels en horeca-etablissementen begonnen. Zo werd aan het begin van de Rochussenstraat een complex gerea liseerd dat zich uitstrekte tot de kop van de Nieuwe Binnenweg. Van deze noodwederopbouw is de Old Dutch, die al in december 1940 weer voor het publiek openging, als enige overgebleven. Daarmee is het een uniek deel van de Rotterdamse cultuurgeschiedenis. Architect van het pand is ir. J.A. Lelieveldt. Het interieur werd ontworpen door de architect A. Hamaker, dezelfde als van de eerste Old Dutch. In het huidige interieur is de sfeer uit 1940 goed bewaard. Het is gebouwd uit het puin afkomstig van het bombardement en ontworpen in een cottagearchitectuur, waardoor het een uitgesproken eigen stijl heeft. Het restaurant is een bekend begrip in Rotterdam. In reactie op de aanvraag van Heemschut besloten BEtW Rotterdam in december 2008 tot een voorlopige aanwijzing als gemeentemonument, waarna op 2 juni 2009 een definitieve aanwijzing volgde. Daartegen heeft de eigenaar bezwaar aangetekend, dat door BEtW werd afgewezen. Of de eigenaar nog naar de rechter stapt is niet bekend. Volgens planning gaat de Amerikaanse ambassade aan het Korte Voorhout in Den Haag na 2012 verhuizen. De ambassade, een schepping van de Hongaars-Amerikaanse architect Marcel Breuer uit 1959, komt dan leeg te staan. Dit heeft de gemoederen behoorlijk bezig gehouden. Heemschut is voor behoud en heeft BEtW verzocht het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De gemeente heeft vervolgens een cultuur historische verkenning laten uitvoeren. De uitkomst van deze verkenning bevestigt de stelling van Heemschut dat het gebouw een uniek voorbeeld van wederopbouw architectuur is. Teneinde een goed afgewogen beslis sing te kunnen nemen over het behoud van het gebouw, heeft BEtW onder andere het Haags Monumentenplatform gevraagd zich te beraden over de wenselijkheid van behoud. Dit heeft geresulteerd in een brief aan het college waarin het Monumentenplatform zich uitspreekt voor behoud en bescherming, met de aantekening dat er een zinvolle herbestemming noodzakelijk is. Een eventuele aanpassing moet van hoge kwaliteit zijn en niet onomkeerbaar. Mocht evenwel tot sloop worden besloten dan is het Monumentenplatform van mening dat een eventuele bebouwing van de kavel nadrukkelijk in samenhang met de overige bouwplannen aan het Korte Voorhout moet worden bezien. BEtW heeft, als eerste aanzet richting besluitvorming over de eventuele herbestemming, de bevolking van Den Haag in een enquête gevraagd om hun mening over behoud of sloop van het gebouw. Een kleine meerderheid bleek voor behoud te zijn. Mede op grond hiervan hebben BEtW op 8 december 2009 besloten de procedure tot bescherming van het gebouw te starten. Beschermingsactiviteiten Delft Leiderdorp Gemaal. Bedreiging Groene Hart en Tweemolentjeskade Delftse Hout. biotoop Munnikkenmolen. Sloopdreiging. Bij BEtW aangedrongen Bestemmingsplan Bospoort. Beden op behoud en herbestemming. kingen tegen bestemmingsplan Terrein voormalige Calvé fabriek, toegelicht bij GS Zuid-Holland. poort(Monier)- en laboratoriumge Pijn acker bouw. Oude stationsgebouw. Sloop. Aangedrongen op behoud en Sloop. Dringend beroep gedaan op herbestemming. gemeenteraad voor behoud. Zoeterwoude Monster Omtzigt-terrein Oude Rijn. Gereformeerde kerk. Sloop panden Hoge Rijndijk Burgemeester Kampschoërstraat 129-131-149-151-155. Bezwaar 25. Sloopdreiging. Beroep aange gemaakt tegen het niet tijdig nemen tekend tegen het besluit van BEtW van een besluit over het verzoek om het verzoek om aanwijzing voor plaatsing op gemeentelijke als gemeentelijk monument af te monumentenlijst. wijzen. Ridderkerk Schiedam Huys Ten Do nek. Plantage, openluchtpodium. Benedenrijweg 461, landhuis. Bebou Sloop. Verzoek ondersteund van de wing aangrenzende open terreinen Historische Vereniging Schiedam met grootschalige en hoge woonge voor de aanwijzing als gemeentelijk bouwen. Zienswijze op voorontwerp monument. bestemmingsplan Bolnes Maasoever Oost ingediend. 22 Heemschut Jaarverslag 2009

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 22