ter voorkoming zelfde behandeling bij andere blokken door brief naar stadsdeel, Stadgenoot en architect. Ondeskundig voegwerk. Schinkelhavenstraat 27. Aantasting rijksmonument door op ondes kundige wijze vervangen gevel voegwerk, zonder monumenten vergunning. Brieven naar stadsdeel en BmA. Eigenaar Ymere moet de oorspronkelijke toestand herstellen. Ernstige verwaarlozing beeld bepalend pand. Spuistraat 21. Aanvraag gemeente lijke monumentenstatus. •Aantasting gevel door zand stralen. Amsteldijk 80. Brief naar stadsdeel. Hoewel het pand onherstelbaar beschadigd, bleek actie tegen de eigenaar niet mogelijk omdat het pand (nog) geen monumenten status heeft. Dreigende sloop vervallen rijksmonument. Raamsteeg 6. Zienswijze op de monumentenvergunning ingediend. Bouwaanvragen. Tweede Laurierdwarsstraat 62, Bergstraat 6 en Haarlemmerdijk 116-120. Zienswijzen ingediend. Kerken Christus Koningkerk. Bedreigd met sloop. Actie voor behoud. Sloop van de baan, zaak is nu dat de herbestemming weinig afbreuk doet aan de monumentale waarden. Brief naar eigenaar. Kerken in Noord. Monumentenbeleid zwak. Actie voor plaatsing op monumentenlijst en herbestemming via gesprekken met stadsdeel. Inmiddels wordt Weerenkapel tijdelijk uitvaart centrum en na 2011 weer kerk. In gesprek met het Dagelijks Bestuur over een bredere aanwijzingsronde van monumenten. Schuilkerk Brouwersgracht. Ingrijpende verbouwing. Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus. Is toegewezen en gevaar nu geweken. Joseph kerk. Bos en Lommer (zie R. Scottbuurt). Divers Paleis op de Dam. Ontstoring zandstenen gevels. Heemschut heeft zienswijze inge diend en hierover een artikel in het tijdschrift geschreven. Hotel Herengracht 546 Keizersgracht. Herontwikkeling kantoor naar hotel. Zorgen over behoud monumen tale waarden bij herontwikkeling. Gesprek met ontwikkelaar. Plannen liggen door crisis voorlopig stil. Binnengasthuisterrein. Rijksmonumenten en steden bouwkundige structuur bedreigd. Zienswijzen. GAK-gebouw. Wijziging exterieur dreigt. Samen met Cuypers Genootschap wordt actie ondernomen. Historische tram/ en buscollecties. Stichting Move wil onderkomen realiseren bij Haarlemmermeersta tion. Stationswoning bedreigd. Actie Heemschut: plan ondersteunen door deelname in actiegroep en maken cultuurhistorische verkenning gebied rond station. Stationswoning inmiddels behouden. Speciale acties Monumentenlijst Slotervaart. Na sloop Pius X kerk heeft stadsdeel snel monumentenlijst vastgesteld. Aantal panden om strategische redenen niet opgenomen. Gesprek hierover met stadsdeel maar zonder resultaat. Na fusie met andere stadsdelen nieuw gesprek over het completeren van de monumentenlijst in stadsdeel Nieuw West. Dijkgraafplein en win kei plein Calandlaan. Pleinen zijn kwetsbaar door stads vernieuwing. Aanvraag monumen tenstatus. CG vraagt status aan voor Lucaskerk. Klokken hof Surinameplein. Sloop dreigt van stedenbouw kundig belangrijk hoogbouw- complex van hotel, woningen met carillon. Actie: verzamelen informatie stand van zaken. Nicolaascomplex. Prinses Irenestraat. Dreigende sloop van markante scholen en klooster uit de Wederopbouw periode. Brief naar stadsdeel Zuideramstel en gesprek met Projectbureau Zuidas. We zullen in 2010 aandacht blijven vragen voor behoud. Koninklijk Paleis op de Dam. Foto: Heemschut Surinameplein: Klokkenhof. Foto: Heemschut Jaarverslag 2009 Heemschut 21

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 21