Amsterdam Verwaarlozing panden binnenstad; een update Amsterdam werelderfgoed? In maart 2009 is opnieuw door leden van Heemschut Amsterdam in samenwerking met Dingeman Coumou, fractielid van deelraad Amsterdam Centrum voor GroenLinks, een inventarisatie gemaakt van verwaarloosde panden. Het ging om een update van eerdere inventarisaties door de Commissie in 2006 en 2007. Het betrof toen 72 panden of complexen, die zich in een staat van ernstige verwaar lozing bevonden. Heemschut ging na wat er in de afgelopen twee jaar met de geconstateerde verwaarlozing is gedaan. Een groot deel van de panden bleek inmiddels te zijn aangepakt maar 18 prijken ook nu nog op de lijst. En daarnaast werden 108 nieuwe gevallen van achter stallig onderhoud geconstateerd. Vastgesteld kon worden, dat er in de binnenstad vrijwel geen panden meer zijn, die op instorten staan. Ook zijn enkele panden inmiddels tot gemeentelijk monument verklaard. Conslusie: Vooruitgang! Maar wel signaleerden we ook, dat er nog vaak sprake is van klein achterstallig onderhoud zoals kapotte ramen, gebroken stenen stoepen, rot houtwerk of gaten in de muren. Een tweede reden voor deze update was, dat voor de Amsterdamse Grachtengordel de status van wereldmonument bij de UNESCO is aangevraagd. Als die status wordt toegewezen zal dat consequenties hebben voor het beheer van de Grachtengordel en vrijwel de hele rest van de binnenstad, die dan fungeert als bufferzone. De UNESCO zal van Amsterdam eisen, dat de panden in de binnenstad in een voldoende staat van onderhoud verkeren. Dat betekent dus extra inzet van het stadsdeel op toezicht. Het stadsdeel zal dus voortaan adequaat en proactief moeten reageren op verwaarlozing en zorgen dat bestaande panden worden aangepakt. Heemschut en GroenLinks doen in hun eindrapport vier aanbevelingen. Het stadsdeel zorgt voor aanschrijvingen voor de verwaarloosde panden voor zover er nog geen bouwplannen of bouwwerkzaamheden zijn, of waar zaken al langere tijd stilliggen. Als eigenaars niet meewerken, voert het stads deel zelf onderhoud uit op kosten van de eigenaar. Als alternatief kan het stadsdeel bemiddelen indien eigenaars niet willen of kunnen herstellen, dat instellingen, die actief zijn op dit terrein de panden overneemt. Het stadsdeel zet voor de hele binnenstad een systeem op voor regelmatige en actieve inspectie. Indien nodig wordt actie ondernomen. Zoals het vriendelijk benaderen of aanschrijven van eigenaars. Op 15 september vond een stakeholdersbijeenkomst plaats in het kader van de voordracht van de Amsterdamse binnenstad voor de Werelderfgoedlijst van de Unesco. De bijeenkomst werd voorgezeten door Karei Loeff. Doel was om ambassadeurs voor de stad te vinden, die vanuit particulier initiatief en ondernemerschap een steunpilaar willen zijn bij de komende voordracht en aanwijzing van het wereld erfgoed. Op 24 september vond een lunchbijeenkomst plaats voor de stakeholders, waaronder Heemschut, die de aanvraag ondersteunen. Namens ICOMOS was ir. Giancarlo Barbato uit Italië de hoofdgast. Hij kwam om de aanvraag kritisch te beoordelen en sprak met de vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Namens Heemschut nam directeur Karei Loeff deel aan deze bijeenkomst. Kerkstraat 17. Foto: Heemschut Beschermingsactiviteiten Woonhuizen Sloopbedreiging. Tugelaweg. Brief naar Ymere en stadsdeel Oost/Watergraafsmeer. Overleg met beide. Sloopdreiging scholen en pastorie, herbestemming Josephkerk in katholieke enclave uit jaren 1945-55. Robert Scottbuurt. Brief naar DB en deelraad. Ontmoeting met steden bouwkundige en wethouder in het gebied. Kerk krijgt volgens huidige stand van zaken een maatschap pelijke bestemming, één waardevolle school wordt een Brede School. Voor twee scholen van de architecten Evers en Sariemijn dreigt nog steeds sloop. Plannen met de pastorie blijven onduidelijk. Sloopdreiging plein met woningen en vervanging door woontoren met parkeergarage. Staalmanplein. Plan voor bedrijfs- verzamelplein met behoud van woningen in overleg met Alliantie. Sloopdreiging Knijtijzerpanden. Brief in Het Parool en brief naar stadsdeel en centrale stad. Sloopdreiging voor stuk tuinstad. Vernieuwing Wildemanbuurt. Door middel van brieven en contacten met raadsleden voor behoud tuinstad structuur en enkele waardevolle gebouwen. Tuinstadstructuur blijft dankzij de inspraak in de toekomst herkenbaar, al is de detaillering nog een punt van zorg. Onlangs heeft het stadsdeel ook de toezegging gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot behoud van de waardevolle Lucasschool en een stedenbouwkundig slecht voor stel te heroverwegen. Aantasting tuinstadstructuur en sloop waardevolle gebouwen. Vernieuwing Slotermeer. Brieven naar stadsdeel, bezoek inspraak avonden en gesprekken met project leider en Dagelijks Bestuur. Sloopplannen voor karakteristieke woonblokken. Vernieuwing Kolenkitbuurt. Brief naar stadsdeel en gesprekken met stedenbouwkundige. Sloop dreigt voor laagbouw en twee grote blokken in karakteristieke tuinstadverkaveling. Vernieuwing Bosleeuw Midden. Brieven naar stadsdeel en contact met stedenbouwkundige. Gevelreiniging Dudokhaken. Gevelreiniging door zandstraling. Actie 20 Heemschut Jaarverslag 2009

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 20