De watertoren van Zandvoort. Foto: Fleemschut Windturbine West Friesland. Foto: Pieter van den Berge Heiloo Campina melkfabriek. Foto: Fleemschut Gezamenlijk met de Stichting Lan delijk Schoon (voortgekomen uit het Westfries Genootschap) is protest aangetekend tegen de onverhoedse plaatsing van grootschalige licht masten langs de A7. Gesprekken daartoe hebben echter niet geleid tot verplaatsing of beter nog verwijdering ervan. Het nog gave open landschap ter plaatse wordt ernstig geschaad. Provinciale water staat heeft beloofd in voorkomende gevallen vooroverleg aan te gaan. KENNEMERLAND e.o. Bloemendaal Houten loods. Dirk Bakkerlaan. Beeldbepalende houten loods in dorpskern is een gemeentelijk monument. Status werd door gemeente ingetrokken, sloopvergunning afgeven. Overleg met gebruiker en gemeente. Bezwaar ingediend. Advies gedeel telijk restauratie met herinneringen aan de bestaande loods. Haarlem Spoorzone. Overleg over masterplan/bestem- mingsplan, spoorzone, gouden bocht, VVV kantoor. Op onderdelen overleg met projectgroep over bestemmingsplan. Bokenesserhofje. Aantasting door plaatsen Trafo station op pleintje. Onderzoek verricht naar haalbaarheid. Overleg met bewonersgroep en historische vereniging Haerlem. Provinciehuis. Aantasting Provinciehuis vooral de Bremer/Zwiersvleugel. Nauwlet tend volgen van de verbouwing. Frederikspark. Ondersteunen bezwaar tegen plaatsing noodlokalen school. Zandvoort Watertoren. Gemeentelijk monument. Sloop- dreiging omdat de staat slecht zou zijn. Wegbestemming in nieuw bestemmingsplan. Adhesie en mede ondertekenen van e-mail- actie tegen voorgenomen sloop. GOOI EN OMGEVING Nederhorst den Berg NERA complex. Ondersteuning pogingen tot behoud. Behoud lijkt zeker. Toezeg ging gemeentebestuur. Heemschut participeert in overleg en probeert een en ander in goede banen te leiden en denk mee over mogelijk heden van hergebruik. Hilversum Villa Industria. Sloopdreiging administratie gebouw op voormalig terrein gasfabriek. Samen met Albertus Perk, gemeente en ontwikkelaar zoeken naar mogelijkheden tot inpassing in nieuwbouwplan. Alternatieve oplossingen aangedragen. Zuiderkerk. Sloopdreiging. Ondersteuning van pogingen tot behoud en herbe stemming. Pleidooi voor behoud stedenbouwkundige kwaliteiten in eventueel nieuwbouwplan. Clemenskerk. Rijksmonument door ernstige verwaarlozing en beleid bisdom bedreigd. Punt van aandacht in samenhang met andere bedreigde RK kerken in de provincie. Hoogbouw. Ondersteuning pleidooi voor samenhangende visie op hoog bouw in Hilversum. Huizen/Naarden Bazel brug. Brug ligt op grondgebied gemeente Huizen. Toegeschreven aan De Bazel. Door zwaar vracht verkeer ernstig beschadigd, sloop dreiging. Aanvraag gemeentelijk monument bij gemeente Huizen gehonoreerd. Herstel in oude staat bepleit bij gemeente Naarden (onderhoudsplicht). Laren Sloop en nieuwbouwplan Rosa Spierhuis. Pleidooi voor behoud van de unieke door Mien Ruys ontworpen tuin en de relatie huistuin. Ondersteuning van plaatselijke actievoerders. Gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor huis en tuin. Uithoorn RK kerk De Schans. Gemeentelijk monument. Sloop dreiging. Punt van aandacht in samenhang met andere bedreigde RK kerken in de provincie. GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN Haarlem Scheepmakers kwartier. Overleg met projectgroep, gemeente en inspraakgroep Stich ting de Spaarnehavens. Spaarne Buiten. Overleg met Gemeente bestuur over bebouwingshoogte en ste denbouwkundige kwaliteit. Almere Buitendijks bouwen Almere. Aantasting Markermeer. Heemschut NH constateert na onderzoek dat er sprake moet zijn van een overstijgende rol voor meerdere provincies. Noodzaak tot innemen van standpunt hierover. Inspraak op ontwerp Waterplan. Jaarverslag 2009 Heemschut 19

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 19