Noord-Holland Verrommeling van het landschap Watertoren van Zandvoort De provincie wil in de toekomst haar mogelijkheden tot ontwikkeling en behoud van het open landschap zo veel mogelijk benutten. Zij wil het toerisme stimuleren, dat mogelijkheden biedt voor ontwikkeling. Gezamenlijk met de Stichting Landelijk Schoon West-Friesland waken wij ervoor de regionale karakteristieken in het cultuurlandschap te behouden en door middel van overleg adviezen te geven ten aanzien van herstructurering van bedrijventerreinen, het buitendijks bouwen, Markermeer, IJsselmeerkust. Gezamenlijk maken wij bezwaar tegen onder andere windturbines in het landschap. In toenemende mate is de commissie Noord Holland ook betrokken bij en actief op het terrein van de 'verrommeling' van het landschap. De commissie wordt hiermee bij herhaling geconfronteerd. Een ongebreidelde uitleg van industrieterreinen is hiervan een bekend voorbeeld. Een tegenactie waarbij het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland een coördine rende rol kan gaan vervullen wordt dan ook gestimuleerd. Samen met werkgroepen houden we de vinger aan de pols betreffende verbetering en/of reconstructie van het landschap. Er vind regelmatig intensief overleg plaatsen wij benadrukken terug houdendheid. De nieuwe watertoren in de badplaats werd tussen 1949 en 1951 gebouwd, in opdracht van de toenmalige burgemeester Mr. H.M. van Fenema en de gemeenteraad. De toren heeft een hoogte van 48 meter en heeft twee waterreservoirs van 425 en 525 m3. De toren is sedert eindjaren '80 niet meer in functie. Deze watertoren kwam in de plaats van de oude watertoren uit 1913 die in 1943 door de bezetter werd opgeblazen voor de aanleg van de Anlantikwall. De oktogo- nale watertoren is ontworpen door architect J. Zietsma. Het aardige van het ontwerp is dat Zietsma een, in de begin jaren '50, moderne invulling heeft willen geven aan het begrip watertoren. De toren doet in niets denken aan de oude en heeft als vorm een landmark willen zijn van de wederopbouw van de kuststrook van Zandvoort. Zietsma heeft de opdracht waarschijnlijk te danken aan een watertoren die hij in 1928 in Wassenaar ontwierp en die niet meer bestaat. Hij was een Amsterdamse School architect, maar van die stijl is niets meer te vinden in het ontwerp voor Zandvoort. In de publicatie in het Bouw kundig weekblad uit 1952 wordt Friedhoff genoemd als eoarchiteet, een vertegenwoordiger van de Delftse School. De toren is echter een specimen van de wederopbouwarchitectuur die veel meer de invloed vertoont van de vormgeving van de Groep 32 architecten. De zeld zaamheid wordt door de Gemeente onderkent want in 1999 kreeg de toren de status gemeentelijk monument. De Nederlandse Watertoren Stichting heeft verklaard dat deze toren een rijksmonument waardig is, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd. De toren is in handen van een ontwikkelaar en de toekomst is onzeker. Herbestemmen van watertorens is geen eenvoudige opdracht, zo ook in Zandvoort. Wat een gemeente bestuur op de monumenten lijst zet, kan dezelfde gemeente er blijkbaar ook zo weer afhalen als de omstandigheden daartoe nopen! Het is daarom dat de commissie behoud van dit voor Zandvoort sterk beeldbepalende element grote aandacht geeft. Beschermingsactiviteiten NOORD ft MIDDEN Middenbeemster Nieuwbouw bij kerk. Het voor beroep ontvankelijke besluit van B8tW, tot afgifte van de bouwvergunning en realisatie van een gemeenschapsruimte bij de N.H. Kerk. Heemschut ondersteund de actie van plaatselijke groepering dit te voorkomen. Tot nu toe zonder resultaat. Noord Scharwoude Zuurkoolfabriek. De voormalige zuurkoolfabriek maakt nog steeds deel uit van dis cussie. Dit op initiatief van opeen volgende eigenaren. De intentie die Heemschut ondersteunt, is nog steeds de voorgevel te bewaren en na restauratie te koppelen aan erachter gelegen nieuwbouw. Schagen Voormalig stadhuis. Markt 18. De plannen voor het voormalig stadhuis (gemeentelijk monument) worden momenteel uitgewerkt. Het ontwerp is als com promis uit de bus gekomen, nadat eerder sloop dreigde. Alkmaar Doelenveld. De plannen voor dit gebied zijn in procedure gebracht. Het na inspraak verkozen plan is gericht op een herinrichting van de enige nog overgebleven stedelijke binnen ruimte. Neck Boerderij de Kuijl. De nog grotendeels in tact zijnde boerderij is van groot belang voor de authenticiteit van de dorpskern. Van de verleende sloopvergunning is nog geen gebruik gemaakt. Het door Heemschut eerder ingenomen standpunt, de boerderij in de te ontwikkelen plannen te integreren met nieuwbouw, is recentelijk herhaald. Naar het zich laat aanzien heeft dit inmiddels, mede door actie vanuit de bevolking, kans van slagen. Zaandijk Kerk. Na jarenlange leegstand is, mede door actie vanuit Heemschut, de kerk op de Gemeentelijke monu mentenlijst geplaatst. De parti culiere eigenaar wordt wederom benaderd om een herinrichtings plan mogelijk te maken. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit technisch gezien absoluut mogelijk is. Broek in Waterland Muziektent. Een plaatselijk initiatief ontmoet weerstand onder een deel van de bevolking. Het betreft het wel of niet plaatsen van een muziektent in het Havenrak. Heemschut heeft gepleit eerst onderling tot over eenstemming te komen alvorens plannen te maken. Bij een akkoord niet zozeer te streven naar een replica als wel een referentie naar vroeger tijden. Heiloo Campina melkfabriek. Stilte in de fabriek waar ooit 170 man werkten. Slopen of behouden is nu de vraag. De uit 1956 stam mende hal met bijgebouwen en voorzien van betondaken en een hoge liehtstraat is uniek in z'n soort. De historische Vereniging Heiloo spant zich in de fabriek te behouden en in z'n geheel te herbestemmen. Heemschut betuigt adhesie en richtte zich met brief tot BEtW. Bovenkarspel Voormalig Postkantoor. Het gebouw uit 1915 ligt naast het regionaal boodsehappencen- trum, staat al jaren leeg en wordt momenteel antikraak bewoond. Op initiatief van de Historische Vereniging en Stichting tot behoud wordt gewerkt aan een passende vorm van hergebruik. GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN Afsluitdijk Samen met de provinciale com missie Friesland wordt gezocht naar een aanpak/oordeelsvisie ter ontwikkeling en/of milieutechnisch benutten hiervan. Purmerend Verlichting A7. 18 Heemschut Jaarverslag 2009

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 18