Utrecht Succesvol actievoeren Eemnes De commissie heeft zich met succes bezig gehouden met de onderstaande gevallen. Het golfbaanplan in Kamerik zal geen doorgang krijgen. GS van Utrecht zal de golfbaan hoe dan ook niet toestaan. Heemschut zal echter kritisch blijven wanneer nieuwe initiatieven op het gebied van golfbanen in beeld komen. Van Sijpestijnkade te Utrecht. Door een gezamenlijke actie van Oud- Utrecht/ Heemschut/ Stadsherstel en anderen (comite's in Utrecht west/lombok) is het college van BFtW gedwongen, middels een aanvaarde motie in de gemeente raad, om met de ontwikkelaar (NS Poort) in gesprek te gaan en er op aan te dringen zoveel mogelijk van de bebouwing in te passen. Medio 2010 moet NS Poort met twee varianten komen, waarvan één met zoveel mogelijk ingepaste panden. De Belle van Zuylentoren in Leidsche Rijn zal voorlopig niet gebouwd worden. Heemschut heeft zich in de discussie gemengd, onder meer via een artikel in GM2 en een webpei ling of hoogbouw op die plek en met een dergelijke hoogte gewenst is. De beslissing om niet te bouwen, was echter een besluit van de projectontwikkelaar en de gemeente. Tiendweg Zeist. Na een jarenlang geschil over een nieuw te bouwen villa aan de historische Tiendweg is uiteindelijk tot een schikking gekomen. Hierin hebben we de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West actief ondersteund met steunbetui gingen per brief. Uiteindelijk heeft de gemeente Zeist nu toestemming verleend voor deze villa, maar wel met de voorwaarde dat de zichtas tussen de landhuizen Wulverhorst en Blikkenburg open blijft. Kamerik. Het betreft het veenweidelandschap alwaar een golfbaan geprojecteerd was. Foto: Heemschut Utrecht, Leidsche Rijn. De beroemde/beruchte Belle van Zuylentoren. Als gevolg van de crisis gaat de bouw van deze toren (voorlopig) niet door. Foto: Heemschut Beschermingsactiviteiten Amersfoort Voormalig ROB gebouw. Toekomstige herbestemming. Stichting stadsherstel Amersfoort is inmiddels eigenaar, dus behoud verzekerd. Sinaïkliniek. Sloop van voormalige kliniek. Overleg gevoerd met andere orga nisaties over behoud. Gebouw is desondanks gesloopt. Bilthoven - Gemeente De Bilt Spoortunnel. Dreigende sloop gemeentelijk monument. Overleg gevoerd met gemeente de Bilt. Centrumplan. Slooplannen voor centrum. Overleg gevoerd met gemeente de Bilt. Kerken. Heemschut heeft voor vier kerken de status van gemeentelijk monu ment aangevraagd. Voor de Zuider kapel, Noorderkerk, Julianakerk en Laurenskerk. Deze aanvragen zijn in behandeling. Luchthaven Soesterberg. De voormalige luchtbasis zal herontwikkeld worden. Hierbij zal zowel aandacht zijn voor natuur als cultuur. Bunnik Kasteel Beverweert. Plannen bouw appartementen nabij kasteel. Zienswijze ingediend. Ocriet-fabriek. Sloop voormalige fabriek. Interne dis cussie en acties derden ondersteund. Loenen Kerk te Vreeland. Verplaatsing orgeltje van voormalige gereformeerde kerk. Wacht op uit spraak rechter. Indirect betrokken. Maarssen Plan Vechtoever. Bouw twee nieuwe villa's/land goederen naast historische buiten plaats. Samen met collega organisaties zienswijze ingediend. Loopt door in 2010. Kloostergebouw. Nieuwbouwplannen bij klooster op historische buitenplaats. Wacht op nieuwe plannen. Loopt door in 2010. Utrecht Van Sijpestijnkade. Sloopplan voor historische rij huizen. Onderdeel van de heront wikkeling van het stationsgebied. Gezamenlijk actie met collega organisaties, onder meer richting 16 Heemschut Jaarverslag 2009

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 16