Twello Doesburg, Betoncentrale, Portaaldraaikraan. Foto: Rob Lureman Beschermingsactiviteiten Apeldoorn en omgeving Apeldoorns Kanaal. Activiteiten ten behoeve van bevaarbaar maken gesteund. Doetinchem en omgeving 380KV-hoogspanningsleiding Doetinchem. Langerak-Wesel. Zienswijze over tracékeuze en landschappelijke inpassing in kader Startnotitie MER. Geesteren - Gemeente Berkelland Kleine dorpsuitbreiding De Kar- senberg. Nieuwbouwplan met woningtype dat disharmonieert met bestaande laagbouw. Adviseren bewoners bij bezwaarschrift. Ruurlo - Gemeente Berkelland Groenloseweg 6, 6A. Vrijstelling bestemmingsplan Ruurlo Centrum ten behoeve van nieuwbouw zorgappartementen. Bezwaar Heemschut tegen vrijstel ling. Baak - Gemeente Bronckhorst Boerderij Hof te Baak (RM) en Torenruïne voormalige middel eeuwse kapel (RM). Hofstraat 8. Nieuwbouw buiten bedrijventerrein Dambroek bedreigt landgoed Hof te Baak. Advisering bewoners en bezwaar Heemschut. Bedrijventerrein Dambroek. Uitbreidingsmogelijkheden van genoemd bedrijventerrein in Struc tuurvisie mogelijke bedreiging voor landgoed Hof te Baak. Advisering bewoners en bezwaar Heemschut. Buren Kasteelterrein. Ruïnes en tennisbanen. Opstellen zoeknotitie ten behoeve van reacti veringmogelijkheden kasteelterrein. Culemborg Franse school. Uitbreidingsplannen. Grote aan bouw aan voormalige Franse school in beschermd stadsgezicht. Brief aan de Raad tot heroverweging en een voorstel neogotische kapel naast gemeentehuis hiervoor te bestemmen. Druten Voormalige tramremise. Langlopend traject waarin de rechtszaak heeft geleid tot aanpas sing oude plannen, behoud van het oorspronkelijke interieur. Herbe stemming misschien als openbare ruimte. Doesburg Loskraan bij IJsselhaven. Ondersteunning reddingsacties los kraan, kraanbaan, vultrechters van oude GTW-loods. Pleidooi tot her bestemming samen met Industrieel Erfgoed Gelderland-Flevoland. Wapenveld - Gemeente Heerde Oude Berghuizer Papierfabriek. Ir. R.R. van der Zeelaan 1. Industriële objecten langs het Apeldoorns Kanaal. Verzoek aan gemeentes tot ontwikkelen beleid voor industriële objecten niet gehonoreerd. Sloop kon niet worden voorkomen. Ophemert - Gemeente Neerijnen Ontwerp van een kultuurhus. Bouwmassa past niet in klein schalige bebouwing. Bedenkingen ingediend. Lent - Gemeente Nijmegen Fort Beneden-Lent. Zaligestraat bij 8 en omgeving. Grootschalige bouwplannen De Citadel bedreigen directe omgeving fort. Adhesie betuigd bij bezwaren; aandringen alternatieve plannen bij lokale politici, met als insteek: grotere afstand van bebouwing tot het fort en behoud cultuurhistori sche waarden. Nijmegen Piushove, voormalig tehuis priesterstudenten. Van Slichtenhorststraat 91, thans verpleeghuis. Op termijn sloopplan en nieuwbouw appartementen. Adhesie aan verzoek Stichting tot behoud Piushove aan de gemeente raad die het alsnog heeft aange wezen als beschermd stadsbeeldob ject in het gemeentelijk beschermd gezicht Indische Buurt. Eigenaar heeft bezwaar aangetekend. NS-station Nijmegen. Stationsplein en omgeving. GM- status gewenst voor de restanten van oude station van rijksbouw meester Peters en de nog groten deels originele perronoverkapping. Entree station naar binnenstad. In Schaick Mathonsingel ondergrondse P-garage gepland. Voormalige seinhuis/CVL-post. St. Annastraat. Laatste in z'n soort. Verwaarloosd en beklad. Industrieel erfgoed. Heemschut ijvert met FIEN voor monumentale status en herbe stemming. Bomenrijen. Oranjesingel en Canisiussingel. Aantasting oorspronkelijke situatie bomenrijen langs singels. Aandacht voor terugbrengen zes rijen bomen aan weerszijden van de rij- en ventwegen. Kasteelruïne De Nijenbeek. Toenemend verval van de in WO II gedeeltelijk verwoeste middeleeuwse woontoren. Aanhoudende aandacht voor herstel van de ruïne leidt nu tot positieve ontwikkeling. Wageningen Molen De Vlijt. Harnjesweg 54. Gezamenlijke actie molenaar Dobbe, de verenigingen De Hollandse Molen, Wageningen Monumentaal, Heemschut en bewoners resulteerde in veilig stellen goede molenbiotoop. Entomologie-gebouw WUR. Van architect Jan Wiedijk, wederop bouw. Geen zinvolle herbestemming. Sloop met uitzondering van midden gedeelte met wandmozaïek van Leo Schatz dat behouden blijft. Jaarverslag 2009 Heemschut 15

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 15