Gelderland Nieuw leven havenerfgoed Doesburg Schoorstenen en steenfabrieken Technische adviseurs Heemschut Gelderland proactief Commissie planologie Heemschut en de Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland - Flevoland (SIEGF) trokken samen met plaatselijke groeperingen op om te proberen de laatste relicten van industriële bedrijvigheid in het havengebied van Doesburg veilig te stellen. Dat lijkt aardig gelukt, de eerste schetsplannen in de ontwikkelingsvisie zien er goed uit. Het havengebied is de laatste jaren ingrijpend veranderd en het havenfront van de IJsselstad Doesburg kreeg een andere skyline. De in de oorlog verwoeste, maar later her bouwde toren van de laatgotische Sint Martinuskerk is, komend vanaf de Veluwezoom, niet langer het belangrijkste oriëntatiepunt. Hoogbouw in retrostijl is nu de blikvanger en domineert op één van de zichtassen. De locatie van de Betoncentrale, die dit jaar zal vertrekken, wacht nog op een tweede leven. Uitgangspunt is behoud van het authentieke karakter, met een (her)ontwikkeling die gericht is op 'flaneren, recreëren en parkeren aan de IJsselkade'. Centraal in de uitwerkingsplannen staat de uitbreiding van de passantenhaven, met afmeerplaats voor historische schepen, en de herbestemming van het industriële erfgoed dat herinnert aan de opslag en overslagfunctie van het trasport ter water en over de weg. Belangrijke erfgoedelementen zijn een loods van de Geldersche Tramweg Maatschappij (GTW) uit 1932, de portaaldraaikraan uit 1970 van de Betoncentrale, de rails van de kraanbaan, het plaveisel van kinderkopjes op de loswal, de vultrechters en de plaatselijke kademuur. Zoals de plannen er nu uitzien, worden ze allemaal ingepast. De gemeenteraad heeft een extra krediet beschikbaar gesteld om de schetsplannen van het bureau Topia (voor stads en landschapsinrichting) uit Utrecht op haalbaarheid te toetsen. Aan par keren voor toeristen is een belangrijke functie toegedacht. De locatie van de Betoncentrale is één van de drie entreegebieden tot de druk bezochte historische binnenstad, maar toeristen kunnen hier hun voertuig nauwelijks kwijt. Het schetsplan gaat uit van een capaciteit van 140 parkeerplaatsen. In het Heemschut tijdschrift van augustus 2009 is in twee artikelen 'Steen fabrieken in het Gelderse Rivierengebied' en 'Monumenten van industrieel verleden' de problematiek belicht van de voortgaande sloop van steen fabrieken en (solitaire) schoorstenen. De discussies over sloop, behoud, integreren in de nieuwe uiterwaardenplannen hebben enkele schoorstenen van de sloop gered. Als solitaire objecten zijn gerestaureerd de schoor stenen van de steenfabrieken te Herwijnen en Afferden. Heemschut actie resulteerde in restauratieplannen voor de schoorsteen en ovenruïne te Driel en de schoorsteen Spijk II te Lobith. Een technisch adviseur heeft zitting in werkgroep middeleeuwse kerkge bouwen in Maas en Waal die de problematiek rond groep kleine middel eeuwse kerken ter harte gaat. De Technische adviseurs zijn ook betrokken bij discussies om de grote leegkomende kerkgebouwen in het Gelders Rivierengebied te betrekken/integreren in plannen kultuurhus voor lokaal hergebruik. Wageningen Entomologie. Foto: Heemschut Bedreiging boerderijen Haarwal en Haarweg aan de noord- en oostzijde van de stad door onbeschermde status. Foto: Heemschut Proactieve aandacht voor bescherming van waardevolle destijds gemipte dorpsgezichten in Druten, Afferden en Horssen. Deze zijn aan de gemeenten voorgedragen. Proactief reageerde de commissie met een artikel in de Gelderlander op het verdwijnen en de sloop van landschappelijk fraai gelegen, oude een voudige boerderijen, die worden vervangen door veelal witte villa-achtige bebouwing die sterk afbreuk doet aan het landschap. Zo ook over het indu strieel aanzien in het buitengebied. Er verscheen een artikel in de Gelder lander en er werd naar de gemeente geschreven, betreffende het ontbreken van erfbeplanting bij grootschalige nieuwbouw van veredelingsindustrie in het buitengebied. Het buitengebied krijgt zodoende een industrieel aanzien onder de dekmantel van landbouw. De commissie planologie van Heemschut Gelderland is als gesprekspartner betrokken bij een aantal projecten. Zoals Rondweg West: advisering alternatieven Stichting 'West Nooit' aan bewoners (Hummelo, gemeente Brockhorst). In de gemeente Rheden in het geval Landgoed Rhederhof bij de bouw van 57 woningen op gedeelte landgoedterrein. De Rhederhof heeft inmiddels nationale bekendhid gekregen met het tv programma Het mooiste pand van Nederland. Het bestemmingsplan is in voorbereiding. Tenslotte is de commissie nauw betrokken bij Riverstone, de ruïne van de voormalige buitendijks gelegen steenfabriek. Hiervoor zijn grootschalige bouwplannen voor wonen en recreatie. 14 Heemschut Jaarverslag 2009

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 14