Drenthe Overijssel Successen Omgevingsvisie van de provincie Overijssel Straatverlichting Zwolse binnenstad Stadskantoor en bibliotheek Deventer 0 ASSEN Beschermingsactiviteiten ZUIDLAREN ZALK ZWOLLE Zuidlaren: Herinrichting Brink. Foto: Fleemschut De Drentse PC heeft in de gemeente Tynaarlo zowel direct als indirect bijgedragen aan verbeteringen in de aanpak van de renovatie van de wijk Nieuwe Akkers in Paterswolde. De PC ventileerde duidelijke meningen in de media, nam deel in een werkgroep, overlegde met de gemeentelijke plannenmakers en ondersteunde raadsleden. Helaas was de manier waarop Tynaarlo omsprong met een keuterijtje bij Noordlaren weer geen voorbeeld van hoe het zou moeten! Tynaarlo Nieuwe Akkers. Terugziend op het jaar 2009 valt op dat een aantal plannen in de gemeente Tynaarlo met veel aandacht voor cultuurhistorische aspecten ter hand werd genomen. In 2006 was de wijk Nieuwe Akkers in Paterswolde in beeld voor vervanging door nieuwbouw. Het gaat om een wijk uit de jaren vijftig die een goed voorbeeld is van stedenbouw uit de wederopbouw periode. In 2009 is besloten de wijk grondig op te knappen, grotendeels met behoud van het oorspronkelijke karakter. Zuidlaren Herinrichting Brink. De plannen voor de herinrichting van de brink zijn aangepast en doen meer recht aan het oorspronkelijke informele karakter. Eelde Herinrichting centrum. Voor de herinrichting van het centrum dacht Heemschut mee in een werkgroep van bewoners en ondernemers. Samen met een pro jectontwikkelaar en de gemeente wordt, na het afblazen van een eerder plan, een nieuwe opzet gemaakt. Dit past beter in het his torische centrum van het dorp. Door inbreng bij inspraakbijeenkomsten, hoorzittingen en het indienen van een zienswijze is getracht de op zich goede plannen voor de fysieke leef omgeving nog wat extra ruimtelijke kwaliteiten mee te geven. Voorstellen waren onder andere het aanwijzen van enkele provinciale landschappen, het windturbinevrij houden van de open cultuurlandschappen en extra aandacht voor een betere inrichting van de stads- en dorpsranden en een provinciaal hoogbouwbeleid. In 2006 kwam de gemeente Zwolle met het plan omwille van meer licht in de gehele binnenstad alle verlichtingsarmaturen, palen en wandarmen te vervangen door moderne Essentarmaturen. Deze moesten de gietijzeren armaturen vervangen. Naast diverse groeperingen heeft ook Heemschut geprotesteerd tegen vervanging van de vertrouwde armaturen van de Zwolse firma Wispelweij. Inmiddels is een groot deel van de binnenstad voorzien van Essentlampen. Gelukkig is dankzij de protesten toch besloten om op minder drukke plekken de gietijzeren lampen te handhaven. Langs enkele karakte ristieke straten zoals de Koestraat en de bekende Thorbeckegracht zullen in overleg gietijzeren armaturen worden hergebruikt. Hierover is veel ophef geweest. Om de hoogte van het bouwvolume te demonstreren is zelfs een ballon boven de stad gehangen. Heemschut Overijssel bleef ook na de laatste aanpassingen in januari 2009 bij haar bezwaar. Het voorgestelde 'schip' is te dominant in hoogte, het glazen dak zal 's avonds de stad overheersen en de monumentale schouwburggevel van Postma wordt nodeloos gesloopt. Concluderend achten wij het ontwerp niet passen in het Belvedere-beleid; culturele waarden worden met dit ont werp niet bevorderd. In 2009 is het plan, na de val van het college, vaarwel gezegd. Professor Fons Asselbergs en Jo Coenen kregen in 2009 de opdracht 'Ontwikkeling binnenstad Deventer' op te stellen. De rol van de PC Heem schut Overijssel was dus succesvol. 12 Heemschut Jaarverslag 2009

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 12