LEEUWARDEN BEETSTERZWAAG HINDELOOPEN De toekomst van Hoofdstraat Beetsterzwaag is onzeker. Door leegstand is het pand aan het verpauperen. Foto: Heemschut Heeg - Gemeente Wimbritseradiel Masterplan Heeg. In het plan wordt tegen de rand van het beschermd dorpsgezicht een jachthaven gedempt om plaats te maken voor recreatiebouw. Volgens Heemschut past dit niet bij het dorp. Verdere actie volgt. Sneek Bouw toneeltoren op post kantoor. Het voormalige postkantoor wordt verbouwd tot theater. Hiervoor is een hoge toneeltoren nodig. De theatertoren zal worden gebouwd naar ontwerp van Alberts Et Van Huut. Het pand ligt buiten het beschermde gezicht. Heemschut kan niets doen. Nijesyl Verval directeurswoning zuivel fabriek. Dit karakteristieke pand wordt niet onderhouden. Bij de Gemeente gevraagd naar de mogelijkheden voor aanschrijven. Het pand staat niet op de monumentenlijst. Na overleg zal op het bestemmings plan de aanduiding Karakteristiek komen. Verder zal de gemeente streven naar een gemeentelijke monumentenlijst. Greonterp Verval woning Het Gras van schrijver Gerard van het Reve. Het is geen monumentale woning maar voor velen heeft het pand emotionele waarde. Het is in parti culiere handen en er is achterstallig onderhoud. PC Fryslan zal geen actie ondernemen. Joure - Gemeente Skarsterlan Verbouw d' Oude Pastorie. De voormalige pastorie van de hervormde gemeente zal worden verbouwd tot woon- en kanto- renpand. Het pand ligt binnen de stankzone van de Douwe Egberts- fabrieken. De plannen zijn goed. Door de lange procedure vervalt het pand. Broek Landgoedwonen Tryntjewiel. Bij de gemeente zijn plannen ingediend voor Landgoedwonen in het open landschap nabij Broek. De voorgestelde plannen zijn erg massaal en zullen de openheid van het landschap aantasten. Na overleg met de initiatiefnemer werd een nieuw plan ontwikkeld, dat de goedkeuring van de PC kan wegdragen. Ontwikkelingen worden gevolgd. Langweer Hotelplan Langweerder Wielen. Het lijkt er op dat er alsnog een luxe hotel gaat komen bij de Lang weerder Wielen en de A7 tussen Joure en Sneek. Anderhalf jaar geleden werd het eerste plan van tafel gehaald door de gemeente Skarsterlan. De PC zet vraagtekens bij de nieuwe plannen en heeft in haar zienswijze uiteengezet, waarom de plannen in strijd zijn met het streekplan. Vooral het unieke landschapspanorama vanaf de snelweg wordt aangetast. In het streekplan wordt landschappelijk geleding tussen Sneek en Joure nagestreefd. De bezwarencom- missie beroept zich echter op het zogenaamde 'kwaliteitsarrange- ment' (eveneens verwoord in het streekplan). Resultaat: zienswijze werd ongegrond verklaard. Goïngaryp Verval Brijpotsluis. De Brijpotsluis in de Haskerveen- polder tussen Joure en Akkrum is vernield door kadeverbeteringen. Het bovenhoofd van de 100 jaar oude schutsluis is bedolven onder een grondlichaam en het benedenhoofd lijkt opzettelijk beschadigd door het verwijderen van de sluisdeuren. De sluis heeft al lang geen functie meer. De PC onderzoekt of de sluis weer een (recreatieve) functie kan krijgen en dat er middelen beschikbaar komen voor herstel. Hindeloopen - Gemeente Nijefurd Verval Badpaviljoen. Het karakteristieke badpaviljoen uit 1913 is een rijksmonument, maar verkeert in een zorgwek kende staat. Het is een bijzonder voorbeeld van de vroege toepas sing van beton. Er is een prachtig restauratieplan, subsidie werd nog niet verkregen. De Friese PC heeft richting de eigenaar en diverse instanties, waaronder de gemeente, haar zorg uitgesproken over het verval. Het restauratieplan ligt ter beoordeling bij subsidiegevers. Duidelijkheid is geboden, het pand raakt volgens deskundigen steeds meer in verval. Uitbreiding NH kerk. De protestantse gemeente zoekt ruimte voor haar nevenactiviteiten direct naast de kerk. Er is een plan ingediend waarin de nevenruimte in de begraafplaats wordt aangelegd en een directe toegang krijgt met de kerk. De historische kerk wordt hierdoor ernstig aangetast. Brief aan BEtW van Nijefurd, waarin onze zorg wordt uitgesproken. Noordoost polder Aanleg windmolens langs de kust. Er is contact met de commissie Flevoland. De hoogte van de molens zijn inclusief de wieken 140 meter. Bij helder weer zullen deze horizonvervuilers over het gehele IJsselmeer zichtbaar zijn. De Commissie Flevoland heeft haar zienswijzen ingediend. Standpunt PC Friesland: De molens zijn goed voor duurzame energie, de ruimtelijke impact is vanwege de hoge molens wel erg groot. Voor het indienen van onze zienswijze was het te laat. Het geval is niet op tijd op ons bureau gekomen. Jaarverslag 2009 Heemschut 11

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 11