Friesland Activiteiten PC Friesland. PR en website Gevallen De commissie heeft naarstig gezocht naar een project dat in het kader van het Heemschut jubileumjaar bijzondere aandacht verdient. Om uiteenlopende redenen bleken de twee gevallen waar onder Badpaviljoen Hindeloopen, bij nader inzien ongeschikt. De commissie beraadt zich verder. Veel aandacht werd dit jaar besteed aan een hernieuwde opzet van de website en de pr. Zo werd door ons regelmatig kopij aangeleverd voor het tijdschrift Heemschut. De commissie stelde een aantal criteria en aandachtspunten op met betrekking tot kennis en vaar digheden. Selectiecriteria werden ook opgesteld met het oog op de opvolging te zijner tijd van directeur bescherming Van der Haagen. De commissie heeft tijdens haar vergaderingen veel tijd besteed aan het grote aantal gevallen dat ter tafel kwam. Deze werden deels aangedragen door particulieren, lokale belangenorganisaties of via krantenberichten bekend, deels ook op grond van eigen waarne ming. Vooral de technisch adviseurs hebben bij de voorbereiding van deze besprekingen en besluitvorming een rol van essentiële betekenis vervuld. Beschermingsactiviteiten Drachten - gemeente Smallingerland Dreiging afbraak panden. Oliemolenstraat. In 1949 werd de eerste steen gelegd voor het werkplaatsgebouw. Dit gebouw was destijds bedoeld om de industrie in Drachten te stimuleren en zo de werkloosheid terug te dringen. Het werkplaatsengebouw functi oneerde prima en werd later een soort doorgangshuis voor startende ondernemers. Philips is eigenaar van het gebouw. Sloopvergunning werd aangevraagd. Met het Smelne's Erf- skip vecht Heemschut voor behoud van dit wederopbouw complex. Heerenveen Sloop bebouwing. Van Dekemalaan en Compagnon straat. In de schetsontwerpen herontwikkeling Heerenveen Cen trum-west wordt een groot deel van de panden gesloopt en vervangen door hogere nieuwbouw. Er mist een duidelijke historisch ruimtelijke ana lyse voor het gebied die als basis en inspiratiebron voor de planvorming kan dienen. De te slopen bebouwing heeft cultuurhistorische waarde. De ontwerpen zijn van architect Baart en Wierda. Verzoek tot behoud van de gehele of een deel van de Van Dekemalaan. Resultaat: Gemeente legt verzoek naast zich neer. Sloop oude direetieloods NS. Stationsweg. Voormalige directie- loods van de Nederlandse Spoor wegen is verbouwd tot woning. De eigenaar wil het slopen om een nieuwe woning te bouwen. De gemeente heeft het pand op de Het badpaviljoen Hindeloopen, waarvoor Heem schut de noodklok heeft geluid vanwege de zorg wekkende toestand van dit unieke rijksmonument. Foto: Heemschut gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Dit zou voldoende bescherming moeten bieden. De werkgroep Oud Heerenveen maakt zich tevens hard voor het behoud. Beetsterzwaag - Gemeente Opsterland Leegstand en dreigende sloop. Hoofdstraat 116. Het interieur van het pand is nog zeer authentiek. Het pand werd geMIPt. Bij navraag bij de gemeente blijkt dat het pand een strategisch aankoop is van een belegger die op het naastlig gende terrein van garage Tolman een aantal luxe appartementen wil bouwen. Het pand is inmiddels tijdelijk verhuurd. Bakkeveen Bouw van appartementen. Hoek Tsjerkewal en Mjumsterdyk. In het kleinschalige dorp zijn plannen ontwikkeld voor een volumineus appartementenge bouw. De bevolking is tegen deze plannen en heeft de PCF gevraagd om advies en hulp bij het indienen van bezwaren. Of het plan moet van tafel of dusdanig aangepast worden dat het qua schaal en maat in het dorp past. Ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Koehool - Gemeente Franeker Sloop bunker. De Koehoolse bunker maakte tijdens de WO II deel uit van de Duitse luchtverdediging. Vanaf de radarpost Tiger op Terschelling werden de manschappen ingeseind om in actie te komen. In de zeedijk werden vier van deze bunkers met luchtdoelgeschut geplaatst. Dit is het laatste exemplaar. Samen met andere actiegroepen wordt bezwaar gemaakt tegen de sloop. Om voor de toekomstige generatie de herinnering levend te houden aan een ingrijpende periode in onze geschiedenis. Eigenaar het Wetterskip Fryslan heeft het gebouw aan de stichting Bunker Koehoal overgedragen met de overeenkomst, dat wanneer zij vol doende middelen bijeen vergaren, om de bunker als informatiepunt in te richten en te onderhouden. Harlingen It Goude Stoepke. Verzoek aanwijzing tot Rijksmonu ment. Het pand is nu gemeentelijk monument. Panden voor 1940 hebben echter bij het rijk geen pri oriteit meer om in behandeling te worden genomen voor aanwijzing. Indiener op de hoogte gebracht van deze regeling. Dokkum - Gemeente Dongeradiel Mogelijke hoogbouw nabij historische binnenstad en molen. Heemschut is te laat ingelicht om actie te kunnen voeren. Stichting De Fryske Mole is ingelicht in ver band met verstoren molenbiotoop. Door recessie wordt hoogbouw nu niet gerealiseerd. 10 Heemschut Jaarverslag 2009

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 2009 | | pagina 10