Ir H. A. Breuning HET VOORMALIGE BATAVIA De ontwikkeling van de Neder landse bouwkunst en stedebouw heeft zich niet alleen in Neder land zelf afgespeeld. Ook overzee hebben de Hollanders getoond, wat zij op dat gebied waard waren. Een van hun belangrijkste stede stichtingen in de tropen wordt in dit boekje behandeld en door af beeldingen getoond. Niet alleen is het interessant te weten, hoe onze voorouders daar onder zeer moeilijke omstandigheden op avontuurlijke wijze begonnen, gesteund door hun meegebracht vakmanschap, maar ook hoe zij, naar mate zij meer in dat vreemde tropische land thuisraakten en nauwer met de Indonesische be volking in aanraking kwamen, door de Oosterse sfeer, waarin ook het Chinese element een rol speelt, beïnvloed werden, hetgeen bij hun bouwactiviteit tot uiting kwam. Belangwekkend is het na te gaan door welke oorzaken de gestichte stad zich in 1619 (een hachelijk moment voor de Hollanders op Java) ontwikkelde op een wijze, welke aan de oorspronkelijke op zet ontgroeide. Landinwaarts Vervolg zie achterklep

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 1