heden van den Franschen tijd in de negentiende eeuw nog te danken hebben, dat, al kan het in qualiteit zich met den oogst van vroeger eeuwen niet meten, toch karakteristieke trekken vertoont, welke voor het „historisch stadsschoon" een rol spelen. Hebben wij die vijf - onderscheidene perioden nauwkeuriger besproken, dan kunnen wij in eene slotbeschouwing aandacht geven aan de vraag in welk kader wij het „historische" stadsschoon moe ten bezien, met andere woorden, welke beteekenis het heeft en hebben moet in de in de laatste vijftig jaren zoo onstuimig gegroeide, levendig en levens krachtig bloeiende stad 's Gravenhage. 14

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1944 | | pagina 12