Gasthuis door de gemalin van Albrecht van Beye- ren gesticht; de erbij behoorende kapel lag aan een smal straatje er tegenover, maar men had er een toegang in de koorruimte gebroken en het gasthuiskerkje was Vleeschhal geworden. Nog nieuw deden de ranke gevels aan, in 1564 en 1565 gebouwd aan den hoek van het Kerkplein, op de fundamenten van wat men ook al was men maar een dorp reeds in 1458 „der Stede huus" noem de. Daartegenover lag de kerk, eertijds aan Sint Jacob gewijd, met zijn hooge koor en zwaren zes kanten toren, na den brand van 1539 van een nieuwe spits voorzien. Ook hier in de buurt nog groote middeleeuwsche huizen: in het Westeinde dat van de heeren van Assendelft, in de Oude Molstraat dat van de Heeren van Schagen, bastaarden van de Beyersche hertogen, en dat van den Heer van Baartwyk; in het Noordeinde het huis van den Heer van Kenenburg en verder op, het grootste van alle, het door den rijken Wil lem Goudt gebouwde, doch nu als Het Oude Hof nog bij de weduwe van prins Willem in gebruik. Maar het mocht dan door al die oude gebouwen, door vaak aan ommuurde voorpleinen gelegen en met kleine torens prijkende huizen, door zijn do- mineerend middeleeuwsch gravenverblijf de her innering aan den ouden tijd van Holland levendig houden, de menschenmenigte, die pleinen en stra ten bevolkte, die druk bezig was rondom het schuitenrijke Spui of de veelbezochte nieuwe Groote Markt tusschen Schoolstraat en Boekhorst straat, of die in de deftiger kleedij van raadshee- 12

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1944 | | pagina 10