Wij zullen nu eerst de tegels bespreken die wat de kleuren betreft geheel overeenkomen met de vroege majolica. De kleuren zijn de bekende: blauw, geel tot oranje en bruin, en groen en soms wat mangaanpaars. Een mooie afwisseling wordt verkregen door de plaat sing der kleuren ten opzichte van elkaar, waarmede een groote en boeiende variatie is bereikt. De warmte der kleuren overtreft veelal die van de latere, ook de in Delft gemaakte of liever de in de Delftsche techniek uitgevoerde tegels. Eerst spreken wij over de doorloo- pende patronen, die in het laatst der 16de eeuw en den aanvang der 17de werden vervaardigd. Ja zelfs werden zij nog wel tot kort voor het midden der 17de eeuw gemaakt. Bij ons overzicht van deze patronen zullen wij de voorbeelden hoofdzakelijk kiezen uit het museum Huis Lambert van Meerten te Delft, maar zooals wij boven reeds zeiden, men treft vele ook in andere musea aan. Wij zullen ons weer bepalen tot tegels, waarvan wij met vrij groote zekerheid kunnen zeggen dat zij in ons land zijn gemaakt, maar het is best mogelijk dat later zal blijken dat er bij de vroege soorten eenige van Antwerpsche afkomst zijn. Wij trekken onze lijn, in overeenstemming met Nederlandsche en Belgische kenners, daar waar het heldere kanariegeel van de Vlaamsche tegels niet meer voorkomt en beschouwen als Noord-Nederlandsch vooral de tegels met eenvoudig, niet sterk onder renaissance invloed staand ornament, vlakker dan het Vlaamsche, dat meer rolwerk en gro tesken te zien geeft. Als vroegste soort en nog uit de late 16de eeuw, waarvan de patronen nog herinneringen aan Spaansche voorbeelden oproepen, beschouwt men de tegels met uitgespaarde versiering, afb. 12. Bij deze soort met op gekleurd fond uitgespaard en dus wit ornament, vindt men varieerende geometrische omsluiting met hoekvul ling en middenmotieven van arabesken. Al spoedig ziet men blad en bloem geschilderd op witten fond, evenals ook geometrische motieven. Doorloopende patronen met 94

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 99