Er is iets aantrekkelijks in deze kleine teekeningen, vooral wanneer zij zorgvuldig langs alle lijnen zijn doorgeprikt met kleine ronde gaatjes, afb. 31. Men zou wellicht denken dat men door deze schabionen iets meer over de tegels te weten zou kunnen komen. Dit is maar betrekkelijk het geval. Wel kunnen wij aan wijzen dat sommige patronen in Rotterdam, andere in een Friesche tegelbakkerij zijn gebruikt, omdat de schabionen ter plaatse bewaard zijn gebleven, maar voor de dateering bieden zij weinig, ten eerste, omdat er geen vroege voorbeelden bewaard zijn, maar vooral ook, omdat deze doorgeprikte teekeningen naar allerlei voorbeelden werden gemaakt, en heel lang gebruikt konden worden en ook gebezigd werden. Zij konden telkens weer op tegels worden gelegd en met houtskool doorgestoven. En wel stellig werden versleten schabio nen overgeteekend en de teekening weer opnieuw door geprikt en gebruikt. Voor zoover men een watermerk op het papier heeft gevonden bleek dan ook dat de teekening naar den stijl te oordeelen ouder was dan het papier. Het feit dat wij bij voorbeeld een Delftsch bord kennen van 1729 met een prent van Hendrick Goltzius uit de 16de eeuw moge ook hier als waar schuwing dienen, dat wij bij dateering naar den stijl voorzichtig moeten zijn. Ook met data is dat het geval; wij moeten ons steeds afvragen of wellicht de datum van de teekening mee is overgenomen. Wanneer een detail van een kostuum ons een criterium voor datee ring verschaft, dan is het nog best mogelijk dat de tegel later is gemaakt, al behoeft dit natuurlijk niet het geval te zijn. Merken komen op tegels uiterst zelden voor. Enkele namen vindt men op tegeltableaux en op eenige latere in Delft vervaardigde tegels. Wel staat er vaak in breede penseelstreken een letter of nummer op de achterzijde, maar deze teekens kunnen wij niet verkla ren, terwijl de nummers wel serienummers of soort nummers zijn, wat de letters trouwens ook kunnen be- teekenen. Ondertusschen staat het ook weer vast dat 92

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 97