tegelwanden gekleurd zoowel als blauw op wit toege past deze laatste ook in randen langs effen witte muren. De nette huisvrouw uit de 17de en de 18de eeuw vond stellig een genoegen in die helder glanzende wan den, die met water zoo gemakkelijk schoon gehouden konden worden. Ook in de 19de en 20ste eeuw gaat haar belangstelling nog daarnaar uit, maar de blanke fabriekstegel is dan niet meer wat hij te voren was. Ook in het buitenland zijn veel „Hollandsche" tegels en daaronder ook wel „Delftsche" zooals kleurige bloemvazen toegepast, zelfs wel als geheele kamer- of keukenbekleeding Het is opmerkelijk dat het gebruik van tegels aan den wand zich in het bijzonder in ons land heeft ont wikkeld. De Italiaansche voorgangers en voorbeelden waren vloertegels. In Antwerpen heeft men zoowel vloer- als wandtegels gemaakt. Wij merkten reeds op dat Spaansche en Portugeesche invloed aan het toe passen van geglazuurd aardewerk voor wanden niet vreemd is. Ten onzent zijn in de 16de en 17de eeuw noch later vloertegels met tinglazuur gemaakt en er is dan ook geen verhand te vinden met de middeleeuwsche vloeren met figuur- zoowel als mozaiektegels, waarvan eenige te Utrecht gevonden resten worden bewaard in het Centraal Museum aldaar en in het Rijksmuseum te Amsterdam 2) Een zekere samenhang met de 16de eeuwsche roode aarden tegels met loodglazuur, de „estricken", is er wel. Zoo is er overeenkomst van patroon met „estricken", die verwant zijn aan andere, die den datum 1556 dra gen. Terwijl deze roodaarden tegels met een crème kleurig slib werden belegd, waarin partijen werden U Voor de tegels, tegeltableaux en hun toepassing kan men de zeer mooie gekleurde illustraties bekijken in het boek van Vis en de Geus, Althollandische Fliesen. 2) Waar deze kleine tegeltjes, waarvoor tinglazuur is ge bruikt, gemaakt zijn, is niet bekend. Men dateert ze in de 14de eeuw. 90

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 95