VIJFDE HOOFDSTUK TEGELS ÏTollandsche tegels" of „Oud-Hollandsclie tegeltjes", iedereen kent de warmkleurige of blauw op witte, glanzende vierkantjes van meestal ongeveer 13 bij 13 cm1), die tot een vlak vereenigd mooie doorloopende patronen in rijke verscheidenheid te zien geven. In ver schillende musea, zooals het Rijksmuseum te Amster dam, het Huis Lambert van Meerten te Delft, het Prin- cessehof te Leeuwarden2), het Museum Boymans te Rotterdam, kunnen wij van den rijkdom van patronen in de bekende kleuren genieten. Ook in verzamelingen en buitenlandsche musea treft men ze aan, bekend als ze zijn over de geheele wereld. Het is vooral daar dat ze lang nog als Delftsche tegels werden beschouwd, hoewel toch de meeste niet in Delft zijn gemaakt, maar zeer vele in Rotterdam, terwijl bepaalde soorten aan Friesche tegelbakkerijen kunnen worden toegeschreven. Slechts de weinige soorten die het Delftsche palet ver- toonen of in gemoffelde kleuren zijn uitgevoerd, kun nen als speciaal „Delftsch" worden beschouwd; deze zijn echter betrekkelijk zeldzaam. Op hun origineele plaats zijn er maar weinig tegels gebleven. Het best nog kunnen wij ons een voorstelling van het gebruik maken, wanneer wij op schilderijen van 17de eeuwsche schilders, De Hoogh, Vermeer en anderen, de schouwen en de tegelranden langs de muren der voorhuizen en andere vertrekken opmerken. Ook in de keukens en andere ruimten van de sousterrains, zijn, zooals ook nog weer in Rotterdam is gebleken, 1Kleine tegels 8X8 cm. komen weinig voor, groote, 17 X 17 cm. zijn zeldzaam. Voorts zijn er ook smalle tegels voor randen en omlijstingen gemaakt. 2) In Leeuwarden bevinden zich behalve speciaal Friesche tegels ook veel soorten „Hollandsche" in de musea. 89

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 94