schaakbordpatroon voor. Onze afb. 8 toont een bordje met de Madonna en Kind in blauw, groen en oranje bruin, omgeven door een met donkerblauw ornament versierden rand, ontleend aan Chineesche porseleinen schotels uit de Wanli-periode. Wij zien hier verschil lende invloeden samenkomen. Chineeschen invloed geeft in nog sterker mate het bord te zien, waarop niet alleen een nagevolgde Wanlirand voorkomt, maar ook een Hollandsch landschapje met huisjes in eenigszins Chineeschen trant bewerkt, afb. 9; de kleuren zijn, behalve dat ook hier de rand in louter blauw is uit gevoerd, nog dezelfde, evenals de techniek met tin- glazuur aan de voorzijde en loodglazuur voor de ach terzij de. Boeiend door een donkerblauwselblauwe kleur met frischkleurige versiering van een vogel of konijntje in pauwenveer- of aigrette-achtige randversiering zijn de borden, waarvan onze afb. 7 een voorbeeld is. Dit rand- motief vindt men ook op de geschulpte schotels met een engeltje of ander motief op witten fond, wel plooi- schotels geheeten1). Na deze witte schotels noemen wij hier de altaarvazen met twee ooren en Christelijk mo nogram, waarvan een in den bodem van Rotterdam gevonden zeer klein exemplaar met de letters I.H.S. als afb. 10 is afgebeeld, terwijl in het Rijksmuseum en elders grootere exemplaren te vinden zijn. Wij kunnen niet uitvoerig spreken over de vele stuk ken van grovere kwaliteit, waaronder soms wel zeer decoratieve, die in verschillende plaatsen in ons land nog werden gemaakt, toen het „Delftsch aardewerk" reeds zijn beteekenis had voor binnen- en buitenland. In de schervenvondsten, maar ook gaaf of vrij wel gaaf bewaard, treft men ze in verschillende musea aan. In de tegel- en gleibakkerijen bleef men deze soort ook nog geheel overdekt met het in blauw, maar ook in verschillende kleuren voorkomende schaakbordpatroon, in het Rijksmuseum te Amsterdam, geeft Hudig, Delfter Fayence, afb. 29. x) Iludig, Delfter Fayence afb. 58 en 59. 87

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 92