het feit dat de schotels en borden van deze soort een gaatje in den voetring hebben, zou men kunnen beslui ten tot het gebruik ervan als sieraardewerk of zooals dat nog wel in keukens het geval is, zoowel voor ge bruik als wandversiering. Daar het echter gebruikelijk is Delftsche schotels op rekken, schouwen en kasten te plaatsen en de vroege Delftsche borden niet alleen geen gaatjes in den voetring hebben, maar zelfs geen voet- rand, zijn de gaatjes in deze oudere schotels vermoe delijk gebruikt bij de bewerking, die voor deze twee ledig was, omdat tinglazuur aan de voorzijde moest worden aangebracht en slechts loodglazuur aan de ach terzijde. Wij herinneren ons niet op schilderijen aan den wand gehangen schotels te hebben gezien. Voordat wij eenige vrijwel gave stukken aan de hand van de afbeeldingen bespreken, moet in het kort wor den nagegaan welke soorten van versiering op de oude Noord-Nederlandsche majolica voorkomen en welke invloeden zich hebben doen gelden. Het zou verlei delijk zijn naar een chronologische volgorde te zoeken. Al is de Italiaansche en deels ook Spaansche afkomst duidelijk, in de patronen worden van den beginne af ook motieven van het eigen land vervlochten, en wan neer de invloed van het Chineesche porselein van de Wanli-periode zich doet gelden, worden de Italiaansche en Nederlandsche motieven nog even goed gebruikt. Hoogstens kan men zeggen dat de Chineesche motieven of door Chineeschen invloed gewijzigde decors op een later tijdstip hun intrede hebben gedaan, maar daarom is het nog niet mogelijk een chronologische lijn door het aardewerk te trekken. Men kan, zooals wij boven reeds bespraken, aannemen dat reeds in de 16de eeuw naar Italiaanschen trant majolica werd gemaakt, en pas in het begin der 17de eeuw, wanneer de kraken het Chineesche porselein aanvoeren, Chineesche invloed zich doet gelden. Laat ons thans de verschillende mo tieven noteeren. Zoo zien wij veelal zoowel op vaat werk als op tegels figuren, een buste, een Madonna, 81 Aardewerk 6

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 86