80 geheel uitgesloten. Wij meenen deze stukken echter toch aan het begin van onze reeks oude Noord- Nederlandsche majolica te mogen plaatsen. Van de schotels en borden is al evenmin veel gaaf bewaard gebleven, al zijn er dan ook goede voorbeelden van verschillende soorten in onze musea te vinden. De rijk dom aan veelal zoo heel decoratieve patronen, die uit de verschillende schervenvondsten duidelijk spreekt, komt niet tot zijn recht, wanneer men alleen de goed bewaarde schotels en andere voorwerpen bezichtigt. Ondertusschen is het niet mogelijk scherven in afbeel ding te doen spreken. De charme van de warme kleuren tegen het zachte wit, de glans van het glazuur, de zacht rossige of gelige scherf en daarbij de illusie die van een brokje patroon met een trosje druiven, een oranje appel en wat olijfgroene blaadjes en van den vorm van een stukje voetring een gave schotel doet groeien, dat alles kan men aan afbeeldingen niet beleven, evenmin als de zeldzame groene kleur van het glazuur die een achterzijde soms te zien geeft. Men moet zich eens rus tig bezig houden met een uitgebreide vondst van scher ven, zooals die in Leeuwarden, Rotterdam en Amster dam in groote hoeveelheid, maar ook in veel andere steden in de musea bewaard worden. Dan treft het hel dere blauw van Italiaansche scherven naast de bekende kleuren van enkele Italiaansche, maar meest toch van schotels van Nederlandsch maaksel. Een rijke oogst is het aan patronen en kleuren, maar helaas meestal slechts zeer kleine fragmenten. Sommige schrijvers over deze vondsten hebben naar de brokken geheele schotels in teekening gereconstrueerd. -1) Men krijgt pas dan een goeden indruk van de mooie patronen. Wij hebben ditzelfde gedaan door voor onze vignetten eenige frag menten als waren het ongeschonden schotels te laten teekenen, zoodat zij naast de beter bewaarde stukken hun plaats onder de afbeeldingen kunnen innemen. Uit 1) Zoo A. Hoynck van Papendrecht en N. Ottema.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 85