feit dat door het verloren gaan der merkenlijsten de kennis van de verschillende plateelbakkersbedrijven voor het aardewerk en de onderscheiding der fabrikaten maar voor zeer enkele soorten van werkelijke betee- kenis is, terwijl deze, waren de gedeponeerde merken behouden gebleven, een vaste leidraad zou zijn. Slechts enkele grepen deden wij in de archivalia om tenminste eenigszins een indruk van leven en bedrijf der Delft- sche meesters plateelbakkers te krijgen. Pas een vol ledige bewerking van het uitvoerige materiaal kan een volledig beeld daarvan helpen vormen. Voor ons doel, de kennismaking met het Delftsch aardewerk, moge intusschen ons kort overzicht volstaan.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 81