75 dit bij de schilders was. Maar ook verder hadden de vrouwen, zooals dat in zooveel bedrijven voorkomt, haar werk. Zij zorgden voor den winkel of waren zelf winkelhoudsters. Zij moesten als echtgenooten voor de zaak ook de klanten en leveranciers van elders „acco- moderen, tracteeren en logeeren". Als eigenaressen van geheele of deelen van plateelbakkerijen zetten zij het bedrijf, zoowel als erfgenamen van overleden ouders als van hun overleden mannen voort. Het is al Iaat in den tijd (1790) wanneer wij lezen van een dochter, die de behandeling van de fabriek heeft aangeleerd, maar reeds in 1668 is in het Meesterboek opgeteekend dat een meestersdochter op Delfshaven zich liet inschrijven „om de winckel te exerceeren". Wie zich interesseert voor wat men de emancipatie van de vrouw noemt, vindt aardige gegevens in de notarieele acten, die de juffrouwen Maria en Elisabeth van Schoonhoven lieten opmaken. Deze plateelbaksters koopen, verkoopen, ne men deel aan handelingen en besluiten te zamen met hun mannelijke collega's. Na het werk volgt de ver- poozing. Zij koopen beiden een tuin met een tuinhuis, hun genoegens, zou men zoo zeggen, elk voor zich en niet te zamen zoekend. Als winkelhoudster van „de Claeu" was Maria reeds in 1671 ingeschreven, Elisa beth in 1702, terwijl een Cornelia van Schoonhoven hen al was voorgegaan als winkelhoudster in 1668. Ook in 1743 zijn het zusters, de juffrouwen Jacoba Johanna en Maria de Bergh, die „de Witte Starre" koopen. Ook vóór hen was een naamgenoote Lijsbet de Berge reeds in 1671 winkelhoudster. Uit de vele acten zou nog wel meer te putten zijn, maar het wordt tijd dat wij ons met het aardewerk zelf gaan bezighouden. Wanneer men de ontelbaar vele namen van meesters plateelbakkers, plateelschilders en knechts in de notarieele acten aan zich heeft laten voorbijtrekken en dan ziet hoe weinig merken op het aardewerk met eenige zekerheid verklaard kunnen wor den, dan wordt men nog weer eens overtuigd van het

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 80