73 voorbeelden geven. Laat ons liever nog eenige grepen doen in de notarieele acten voor eenige inlichtingen over het huiselijk leven der plateelbakkers. Het spreekt van zelf dat het vooral de testamenten met de inven tarissen zijn, die ons een inzicht geven in hun interieur en de toenemende luxe. Wanneer in 1640 een dienst maagd over linnen en damast, dat voor den man met letters en voor de vrouw met een kruisje gemerkt was, een verklaring aflegt, dan behoeven wij nog maar aan de Oud-Hollandsche degelijkheid te denken. Goud, zil ver en juweelen worden maar zelden vermeld. En als de meesters plateelbakkers en baksters tuinhuisjes en erven koopen, dan beleggen zij een zekere winst om er hun genoegen van te hebben. Ook wanneer wij in het mutueele testament van 1643 van Aelbrecht Corn. de Keyser en zijn vrouw lezen dat zij hun kinderen een „uitzet naar staat" geven, dan behoeft de gedachte aan luxe nog niet op te komen en ook nog niet, wanneer een zoon van Heyndrick Beukels van der Burch in het testament van zijn ouders geld uit den boedel voor een uitzet krijgt en alle „slaeplaecken", hemden en ser vetten, daar zijn naam op staat, alles gelijk zijn oudste broer reeds heeft genoten. Wij kunnen dan hoogstens van welgesteld spreken. Komt in een mutueel testament voor dat de overlevende de kinderen moet onderhouden en opvoeden en „dezelve heure studiën laten voltrek ken", zooals in het testament van Dirck Jeronimus van Kessel, dan wijst ook dat op een zekere welgesteldheid. Ook het koopen van huizen of een tweede plateelbak kerij of deelen van een fabriek wij zouden zeggen aan- deelen - is in den bloeitijd een algemeen verschijnsel. Kort na 1700 klinkt echter een andere toon uit de archivalia, waardoor de gedachte aan luxe wordt ge wekt. Wij zien dan dat bij den verkoop van „de Drie Kloeken" en evenzoo van „de Porceleyne Schotel" de plateelbakkerij was voorzien van een „groot en com- modieus" woonhuis, en vinden dit ook in andere inven tarissen vermeld. Reeds het voorhuis is ingericht met

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 78