en te bakken op het „Delffs porceleyn" te beoefenen. De weduwe zou hen, evenals aan twee plateelbakkers knechts, die mede hadden gecontracteerd, steeds vóór alle andere „nieuwelingen" werk geven. In 1713 waren de twee plateelbakkersknechts elders gaan werken; vandaar de verklaring der vier plateelschilders, die het bedrijf van de plateelbakster of „porceleinbakster" trouw waren gebleven. Wij hebben hier meteen een be wijs van het bekende feit dat het aardewerk vaak meer aan de plateelschilders dankt dan aan de eigenaars der fabrieken, en de merken als fabrieksmerken beschouwd moeten worden, tenzij de eigenaar zelf plateelschilder was, zooals bij voorbeeld Rochus Hoppesteyn. In dit verband mag hier nog worden opgemerkt dat Jan of Johannes Verburg meesterknecht was zoowel bij Adriaen Kocx als bij Pieter Kocx en eveneens nog eenige jaren bij diens weduwe1). Maar wij moeten nog verder handelen over de familie Van Eenhoorn en verwanten. Ondertusschen heeft Lam- bertus van Eenhoorn in 1691 de „Metale Pot" gekocht van de erfgenamen van Lambertus Cleffius 2). Ook deze naam behoort niet alleen aan een familie, die in ver schillende generaties het plateelbakkersvak beoefende, maar was ook aan eenige plateelbakkerijen verbonden. Willem Cleffius, eigenaar van „de Sterre", en voor een kwart van „de Paauw", welk deel tevoren Wouter van Eenhoorn had bezeten, geeft aan zijn oudsten zoon Lam bertus „de Metale Pot" grootendeels ten huwelijk. Later verkoopt hij verschillende deelen van zijn plateelbak kerijen, als aandeelen zouden wij zeggen, aan anderen, en onder dezen is een familielid, een medicus, Dr Hen- ricus Cleffius. Willem's tweede zoon Henricus krijgt O Over Verburg zie men De Navorscher van 1934 blz. 177, 178, Delftsch Groen aardewerk? door M. G. W.. Het betreft hier blauw beschilderd aardewerk, dat groen uit den oven was geko men; men kon echter niemand de schuld hiervan geven. 2) In de Meesterboeken komt de naam Cleffius ook als Kleftyus en Kleffius en anders gespeld voor. 71

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 76